1) Jaka jest obecnie tendencja w ilości wydobycia surowców mineralnych na świecie?
2)Na podstawie różnych źródeł informacji przedstaw własną definicyjnie terminu ''środowisko geograficzne''.
3) co znaczą pojęcia:
a) zasoby abiotyczne
b) zasoby biotyczne


Z GÓRY DZIĘKUJĘ

1

Odpowiedzi

2009-09-11T06:51:46+02:00
3a Abiotyczne czynniki, czynniki środowiska nieożywionego, np. promieniowanie słoneczne, atmosfera i jej skład, powierzchnia litosfery z jej rzeźbą i składnikami (np. glebą), hydrosfera.
b Biotyczne czynniki, czynniki środowiska regulujące rozmieszczenie i liczebność populacji roślin i zwierząt, powstające w wyniku oddziaływania jednych organizmów na drugie poprzez: symbiozę, pasożytnictwo, drapieżnictwo, kooperację, konkurencję biologiczną wewnątrzgatunkową i międzygatunkową
2Środowisko geograficzne, środowisko przyrodnicze, rozpatrywane ze względu na jego wpływ na życie i działalność człowieka.
1 5 1