1. Wypisz patologie społeczne występujące w rodzinie

2. Podaj przyczyny patoligii społecznej

3. Wyjaśnij pojęcie :
- małżeństwo konkordatowe
4.Podaj przyczyny unieważnienia małżeństwa

5.Podaj przyczyny ustania małżeństwa

6. Wyjaśnij pojęcia
a) separacja
b) pokrewieństwo
c) WSTĘPNI
d) ZSTĘPNI

7. Podaj i zcharakteryzuj
-rodzinę pokrewieństw
- stopnie pokrewieństw

8.Wyjaśnij pojęcia:
a)drzewo genealogiczne
b)powództwo
c)kuratela
d)zaprzeczenie ojcostwa
e) władza rodzicielska (+ jej cechy)

10. Podaj przyczyny ograniczenia, zawieszenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej. (do każdego osobno!)


11. Wyjaśnij pojęcie
- adopcja (przysposobienie)
+ scharakteryzuj i podaj rodzaje.


DOsyć tego jest ale oferuję dużą ilość punktów.
proszę o przyłożenie się do pracy.
możecie kożystać z internetu, byle na temat i podzielone punktami tak jak ja w poleceniach zrobiłam.

słuchajcie, spamujące dzieci, mam dostęp do wszego numeru ID, więc nawet jeśli nie boicie się zablokowania konta, które wam gwarantuję, to jestem w stanie wyciągnąć inne konsekwencje.

na dziś.

2

Odpowiedzi

2009-12-15T22:36:28+01:00
1.
alkoholizm
narkomania
molestowanie
przemoc psychiczna lub fizyczna
przestępczość
2.
Moim zdaniem przyczynami patologii jest np bezrobocie,
samotność, uwarunkowania genetyczne, wychowywanie się np bez rodziców, w wielkim mieście, gdzie pełno jest alkoholizmu itp. co ma duży wpływ na nasze zachowanie.

3. Jest to małżeństwo kościelne, sakramentalne.
4. Zdrada, osłabienie więzi małżeńskich6. Separacja jest to rozdzielenie małżonków. Bez rozwodu.
rozdzielność majątkowa, może być faktyczna bądz formalna.

pokrewienstwo - więzi krwi, więz ta zachodzi między osobami, które mają wspolnego przodka.

wstępni -pojęcie to jest używane w prawie cywilnym i spadkowym, na okreslenie przydkow, np rodzicow, dziadkow, krewnych jakiś tam ;)

zstępni - jest to okreslenie używane rowniez w prawie cywilnym i spadkowym, na wnuków, dzieci .


8. Drzewo g - jest to najczesciej graficzne przedstawienie wiezi rodzinnych, przodkow.

powodzstwo - zadanie udzielenia ochrony prawnej w drodze procesu cywilnego skierowane do sądu

kuratela -instytucja. jest ona ustanawiana sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, ktore nie moga same zajmowac sie np swoim majatkiem

zaprzeczenie ojcowstwa - polega na pokazaniu, ze mezczyzna prawnie uznany za ojca dziecka w rzeczywistości nim nie jest

wladza rodzicielska - prawa i obowiazki, jakie ma wzgledem osoby małoletniej jej rodzic

cechy : wychowanie, przedstawicielstwo ustawowe, piecza nad majatkiem

10.
nadużywanie alkoholu, bądz narkotyków
brak opieki nad dziecmi
brak warunkow do wychowywania dzieci
znęcanie się nad dziecmi

11.

adopcja - forma przyjęcia do rodziny osoby obcej, stwarzająca stosunek podobny do pokrewieństwa. Przybranie dziecka (cza swoje. ( wikipedia jak coś. bo ładnie napisane :) )

Przysposobienie pełne calkowite zerwaniu więzi dziecka z jego biologiczną rodziną na rzecz zupełnego włączenia go do rodziny adopcyjnej.

Przysposobienie niepełne jest to przyjecie dziecka przez nowych opiekunow bez zrywania więzi prawnych z rodziną biologiczna

Przysposobienie całkowite zwane inaczej anonimowym jest wtedy gdy rodzina biologiczna wyraża zgodę przed sądem rodzinnym sześć tygodni po narodzinach dziecka na jego powierzenie nowej rodzinie

Dwóch nie udało mi się zrobić.
Pozdrawiam.


1 5 1
2009-12-15T23:26:37+01:00
1. alkoholizm, przestępczość, przemoc, narkomania

3. "małżeństwo konkordatowe" to małżeństwo zawarte w kościele, które niesie za sobą skutki cywilno-prawne .

4. Pozostawanie we wcześniej zawartym małżeństwie.
Choroba psychiczna
Ubezwłasnowolnienie całkowite.
pokrewieństwo w linii prostej, w linii bocznej (rodzeństwo, w tym przyrodnie i pozamałżeńskie), powinowactwo w linii prostej.
Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przysposobiony.

6.
a) Separacja polega na tak całkowitym rozdzieleniu małżonków
b)Pokrewieństwo – więź zachodząca między dwiema osobami, polegająca na pochodzeniu od siebie lub też posiadaniu przynajmniej jednego wspólnego przodka.
c)Wstępni to pojęcie używane na określenie przodków, to jest rodziców, dziadków, pradziadków itd. Osoby te spokrewnione są w linii prostej.
d)Zstępni to pojęcie używane na określenie potomków, to jest dzieci, wnuków, prawnuków itd. Osoby te spokrewnione są w linii prostej.

7.
b) Stopień pokrewieństwa. Pokrewieństwo w znaczeniu społecznym i prawnym, czyli wzajemny stosunek łączący osoby pochodzące od wspólnego przodka, oblicza się za pomocą linii i stopni.
Stopień pokrewieństwa oblicza się według liczby urodzeń od wspólnego przodka (nie biorąc pod uwagę urodzin tego przodka) potrzebnych do istnienia osób, dla których oblicza się stopień pokrewieństwa.
Linia prosta. Krewnymi w linii prostej są osoby pochodzące jedna od drugiej.
Linia boczna. Krewnymi w linii bocznej są pozostali krewni (rodzeństwo, ciotki, stryjowie, kuzynowie itd.).

8.a) Drzewo genealogiczne — potoczna nazwa tablicy potomków, sporządzonego dla określonejosoby.

b) Powództwo - żądanie udzielenia ochrony prawnej w drodze procesu cywilnego skierowane do sądu.

10. ograniczenie - Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom nie pozostającym ze sobą w związku małżeńskim, sąd opiekuńczy może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.
zawieszenie - W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie.
pozbawienie - Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

11. Adopcja – forma przyjęcia do rodziny osoby obcej, stwarzająca stosunek podobny do pokrewieństwa.
Przysposobienie pełne – całkowite zerwaniu więzi dziecka z jego biologiczną rodziną na rzecz zupełnego włączenia go do rodziny adopcyjnej. Ustają wszelkie prawa i obowiązki w stosunku do rodziców i krewnych, a powstają relacje rodzinne z nowymi rodzicami i krewnymi. Taka forma adopcji jest regułą w naszym systemie prawnym.

Przysposobienie niepełne - przyjęcie dziecka przez nowych opiekunów bez zrywania więzi prawnych z rodziną biologiczną.

Przysposobienie całkowite - rodzina biologiczna wyraża zgodę przed sądem rodzinnym sześć tygodni po narodzinach dziecka na jego powierzenie nowej rodzinie. Po wyrażeniu takiej zgody rodzice biologiczni tracą prawa do dziecka na zawsze, przysposobienie całkowite jest nierozwiązywalne.

2 5 2