1.Jakie ulgi podatkowe przysługują osobom fizycznym w bieżącym roku ?
2. Dowiedz się jakie jest w Polsce obciążenie akcyzą jednego litra benzyny . Powiedz , jaki wpływ na kształtowanie cen różnych towarów i usług ma podatek VAT i akcyzowy.
3. Czym jest podatek ? dlaczego wszyscy pracujący są obowiązani płacić podatki? Uzasadnij odpowiedź.

1

Odpowiedzi

2009-12-16T14:14:01+01:00
Odp.1 W 2009r ulgi, jakie przysługują podatnikom będącymi osobami fizycznymi są:
-możliwość odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne od wykonywanej poza granicami RP pracy, jeśli nie zostały one pobrane przez państwo członkowski UE, na terenie którego praca miała miejsce,
- darowizny na cele kultu religijnego,
- ulga rehabilitacyjna,
- ulga na internet domowy.

Odp. 2 Jeżeli np. cena benzyny 95 wynosi 4,55 zł to VAT wynosi,0, 78 zł, natomiast stawka podatku akcyzowego ustalana jest w drodze ustawy.
Podwyższanie stawki akcyzy zwiększa cenę proruktu, gdyż ostateczną cenę płaci klient. Z drugiej strony ten rodzaj podatku został wprowadzony właśnie z uwagi na chęć ogranicznia, przez państwo popytu na niektóre towary, jak np. papierosy, czy alkohol.
Odp. 3
Podatek , zgodnie z art.6 ustawy Ordynacja podatkowa jest to
1. publicznoprawne,
2. nieodpłatne,
3. przymusowe
4. bezzwrotne
świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.
Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby ustalone przez organ pobierający. Współcześnie uznaje się, iż podatki są świadczeniami pieniężnymi.
Podatki dzielą się na bezpośrednie i pośrednie. Podatki bezpośrednie: nałożone na dochód lub majątek podatnika, np. podatek dochodowy, gruntowy, spadkowy.
Podatki pośrednie: nakładane na przedmiot spożycia, np. VAT, akcyza , które sa wliczone w cenę, którą ostatecznie płaci konsument.
W Polsce, każdy , kto osiąga dochód - a więc mi ędzy innymi z tytułu pracy zobowiązany jest płacić podatki. To wynika z obowiązującego prawa. Podatki płacimy w zamian za możliwości, jakie stwarza nam państwo aby bezpiecznie, zgodnie z prawem, móc zarobkować. Z drugiej strony od płacenia podatków nie można się uchylac.