Odpowiedzi

2009-12-16T15:11:29+01:00
H=5km=5000m
v=360km/h=100m/s
g=10m/s^2
n=?
Ep=nEk
mgh=n*mv^2/2
2gh/v^2=n
2*10*5000/10000=n
n=10
odp. 10 razy