Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-16T16:31:51+01:00
W działaniu na rzecz ochrony przyrody ważna jest współpraca międzynarodowa, gdyż środowisko życia wielu zagrożonych gatunków nie kończy się granicą polityczną państwa. Oto kilka przykładów organizacji działający dla dobra przyrody i obejmujących obszary wielu państw:

Międzynarodowe Biura Ochrony Przyrody
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (UICN)
Międzynarodowa Rada Ochrony Ptaków
Międzynarodowe Biuro Badania Dzikiego Ptactwa
Światowy Fundusz Ochrony Przyrody WWF
Rezerwaty Biosfery przy UNESCO

Inną formą współpracy międzynarodowej są konwencje. Na świecie zawarto około 150 konwencji i innych równorzędnych porozumień międzynarodowych, odnoszących się do problematyki ochrony środowiska oraz gospodarowania zasobami przyrody. Wśród tych konwencji funkcjonuje kilka z zakresu ochrony przyrody o zasięgu globalnym i regionalnym.
W Polsce głównymi formami ochrony przyrody są:

- Parki narodowe
- Rezerwaty przyrody
- Parki krajobrazowe
- Obszary chronionego krajobrazu
- Ochrona gatunkowa
- Pomniki przyrody
- Stanowiska dokumentacyjne
- Użytki ekologiczne
- Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe

Wszystkie ww. pojęcia wyjaśnione są w słowniku.

W Polsce utworzono 23 Parki Narodowe o łącznej powierzchni 314 527 ha, co daje około 1% powierzchni kraju. Większość Parków należy do drugiej kategorii wg IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów). Pierwszym polskim obszarem objętym taką formą ochrony był Białowieski Park Narodowy. Należy dodać, że wiele naszych Parków współpracuje z innymi państwami na podstawie takich konwencji jak:

- Morski Obszar Chroniony
- Dyplom Europy
- Członek federacji EUROPARC
- Rezerwat Biosfery (UNESCO)
- Konwencja Ramsar (ochrona obszarów bagienno – torfowych)
- Światowe Dziedzictwo Ludzkości (UNESCO)

Ciekawą formą ochrony (szczególnie dla architektów krajobrazu) jest Zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Posłużę się przykładem. Projektowany w województwie śląskim Kłodnicko-Widowski Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy ma obejmować Wzgórza Widowskie, 3 zespoły pałacowe (Rudzieniec, Poniszowice, Bycina), zabytkowe kościoły (Rudzieniec, Poniszowice) oraz tereny rolne i leśne, z kompleksami starodrzewi sosnowych i dębowych.