BŁAGAM POMOCY MUSZĘ TO ZALICZYĆ DO PIĄTKU!!!
TO BARDZO WAŻNE!
Proszę o obliczenia do każdego zadania!

1.Nieruchome ciało pod wpływem siły wypadkowej Fwyp.=12,5N w czasie t=4s przebyło drogę s=20m po linii prostej.Wyznacz masę tego ciała.
2.Ciała o masach m1=300g; m2=200g; f=0,1. Oblicz:
a)wartość przyspieszenia z jakim poruszają się oba ciała
b)naprężenie nici
c)drogę przebytą przez ciała w czasie t=3s, jeśli Vo=2m/s
3.Ciało pod działaniem siły F1=15N porusza się z przyspieszeniem a1=3m/s kwadrat. Jak duża siła F2 nadałaby temu ciału przyspieszenie a2=4,8m/s kwadrat?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T17:02:40+01:00
1.
Fw = 12,5N
t = 4s
s = 20m

F = m * a
m = F : a

s = ½at² |*2
2s = at² |: t²
a = 2s : t²

a = (2 * 20m) : (4s)² = 40 : 16 = 2,5m/s²

m = 12,5N : 2,5 = 5kg

3.
F₁= 15N
a₁= 3m/s²
a₂= 4,8m/s²

F₂= ?
m = ?

Masa ciała w obu sytuacjach będzie taka sama

F = m * a
m = F₁: a₁
F₂= m * a₂

m = 15N : 3m/s² = 5kg
F₂= 5kg * 4,8m/s² = 24N