Odpowiedzi

2009-12-16T17:18:19+01:00
Zobacz na moje wypracowanie
http://zadane.pl/wypracowanie/Referat_Rozne_formy_energii-8845
2009-12-16T17:19:15+01:00
Energia mechaniczna jeest to suma energii kinetycznej i potencjalnej.
Energię tą dzielimy na:
energię kinetyczną — dotyczy ciał będących w ruchu i energię potencjalną — związana z oddziaływaniem, np. grawitacyjna.
:)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T18:28:16+01:00
Energia jest skalarna wielkość fizyczna opisująca stan materii oraz zdolność materii do wykonania pracy lub spowodowania przepływu ciepła i jest to wielkość addytywna i zachowawcza.
Występuje w różnych rodzajach. Procesy fizyczne, mogą być postrzegane jako przemiany energii.Przykłady:energia mechaniczna,energia kinetyczna,energia potencjalna,energia cieplna, energia elektryczna,energia chemiczna,energia jądrowa,energia potencjałów termodynamicznych.Energię we wzorach fizycznych zapisuje się najczęściej za pomocą symbolu E a
jednostką energii w układzie SI jest dżul (1J).Zgodnie z twierdzeniem Noether z symetrii translacji czasowej (co można interpretować jako taką właściwość świata, zgodnie z którą prawa fizyki dzisiaj są takie same jak były wczoraj) wynika zasada zachowania energii.

Według szczególnej teorii względności masa cząstki i energia są sobie równoważne. W układzie związanym z cząstką (nazywanym układem spoczynkowym) energia spoczynkowa tej cząstki jest określona wzorem Еο=mоc².Najbardziej wydajną techniką uzyskiwania energii leżącą w zasięgu możliwości technicznych ludzkości jest reakcja syntezy jądrowej. Niewiele mniejszą wydajność osiągają już istniejące elektrownie atomowe, w których wykorzystuje się energię rozpadu jąder. W przypadku obu tych reakcji znacząca część masy paliwa zamieniana jest bezpośrednio w energię. Aby obliczyć, jaka energia wyzwalana jest, gdy defekt masy wynosi 1 kg, można posłużyć się wzorem E=Δmc²=1kg•(3•10⁸m na s)²=9•10¹⁶J. Jeszcze skuteczniej masa zamieniana jest na energię podczas anihilacji i prawdopodobnie w procesie łączenia czarnych dziur.
Inne jednostki:kilogramometr (kGm),kilowatogodzina (kWh), kaloria (cal),elektronowolt (eV),erg.

i bardzo bym prosiła byś moją odpowiedź uznała za najlepszą. naprawdę bardzo proszę. dziękuję