Odpowiedzi

2009-12-16T17:27:44+01:00
2HgO--->2Hg+O₂

masaHg=217g-16g=201g

Cp=201g/217g x 100%=92,63%