Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-10T21:44:34+02:00
Moim zdaniem fizyka
jest sztuką rozumienia zjawisk przyrodniczych za pomocą niewielu podstawowych idei i zasad. Te podstawowe idee to: przybliżona eukli-
desowość przestrzeni, możliwość mierzenia czasu poprzez zliczanie
oscylacji wokół punktu równowagi, zasady dynamiki Newtona, ato-
mowa budowa materii. Ambicją nauczyciela powinno być stworzenie
uczniowi takiego właśnie w przybliżeniu poprawnego obrazu czasu, prze-
strzeni i materii. Jest faktem, że w życiu codziennym otaczają nas przed-
mioty, takie jak telewizor, telefon komórkowy, komputer, służące głównie
do przetwarzania informacji. Jeżeli nauczyciel potrafi objaśnić uczniowi
zasadę działania tych urządzeń, to bardzo dobrze, ale ja nie bardzo wierzę
w taką możliwość, gdyż rzetelne objaśnienie powinno być poprzedzone
właśnie stworzeniem naukowo poprawnego obrazu czasu, przestrzeni
i materii, co per se jest zadaniem bardzo ambitnym. Notabene, wiadomo,
że praktyczna umiejętność posługiwania się urządzeniami przetwarzają-
cymi informację nie wymaga znajomości fizyki; hakerzy komputerowi,
fałszerze kart magnetycznych lub nosiciele telefonów komórkowych radzą
sobie doskonale bez znajomości fizyki. Wadą części 1 omawianego pod-
ręcznika jest brak zogniskowania wysiłku dydaktycznego na zarysowanym
wyżej podstawowym celu nauczania fizyki, czemu towarzyszy strumień
informacji nie zogniskowanych, wśród których jest częstość drgań włas-
nych Empire State Building, teoria widzenia rzymskiego poety Lukrecju-
sza, technologia zapisywania informacji na płycie CD, ostrzeżenie przed
ludźmi manipulującymi informacją i wiele innych rzeczy. Być może Au-
torzy uznali, że sposób uczenia fizyki w gimnazjum powinien być odbi-
ciem rzeczywistości, w której żyjemy. Niewykluczone, że mają rację, ale
jest to bardzo smutna racja. Osobiście wolę jednak fizykę będącą zbiorem
niewielu klarownych idei.
1 5 1