Odpowiedzi

2009-12-16T19:46:55+01:00
2a= 12cm a= 6cm wiec h = 6 cm
d= 6√3 d= a√2 6√3 = a√2
a= 6√6 × 1/2 a= 3√6

Pp= (3√6)² =54 Ppb =3√6 × 6 = 18√6
Pc= 108+18√6

V=(3√6)² × 6
V= 324 cm³ ;)