Witam, bardzo proszę o rozwiązanie tych zadań. Nie muszą być wszystkie, ale przynajmniej, żeby coś było. Z góry dziękuje za pomoc.1. Na ciało wzdłuż jednej prostej działają siły o wartościach 3N, 4N, 5N. Która z niżej wymienionych wartości sił nie może być ich wypadkową?
A) 2N B) 4N C) 6N D) 8N E) 12N

2. Podczas tarcia ebonitowej pałeczki o suchą wełnianą szmatkę laska elektryzuje się ujemnie,
a szmatka dodatnio. Dzieje się tak dlatego, że podczas tarcia
A) pewna ilość elektronów przepływa ze szmatki na laskę
B) pewna ilość ładunków dodatnich przepływa z laski na szmatkę
C) pewna ilość elektronów przepływa ze szmatki na laskę i jednocześnie pewna ilość
ładunków dodatnich przepływa z laski na szmatkę.
D) na lasce tworzą się ładunki ujemne, a na szmatce dodatnie.

3. Ciało o ciężarze 50N po całkowitym zanurzeniu w cieczy wyparło ciecz o cięŜarze 52N.
Ciało to będzie w tej cieczy
A) tonąć
B) pływać wewnątrz cieczy
C) pływać na powierzchni znacznie zanurzone
D) pływać na powierzchni nieznacznie zanurzone

4. Ciało uzyskuje przyspieszenie 0,6m/s2 (sekundę kwadratową) pod wpływem dwóch przeciwnie zwróconych sił:
F1 = 240N, F2 = 60N . Masa tego ciała jest równa:

5. Ciało A o masie 4kg znajduje się na wysokości 2m, a ciało B na wysokości 10m. Jeżeli
energie potencjalne cięŜkości obu ciał są jednakowe, to masa ciała B wynosi
A) 20kg B)800g C) 5kg D) 80g

6. Gdyby między Ziemią i Księżycem przestała nagle działać siła grawitacji, to Księżyc
A) spadłby na Ziemię
B) zacząłby się oddalać od Ziemi po torze prostoliniowym będącym przedłużeniem
linii łączącej środki Ziemi i Księżyca
C) zacząłby się oddalać od Ziemi po torze prostoliniowym stycznym do okręgu, po
którym dotychczas się poruszał.
D) krążyłby nadal wokół Ziemi po torze kołowym

7. Dźwięk jest to wrażenie powstałe w mózgu człowieka wskutek działania na ucho
A) fali podłużnej rozchodzącej się w powietrzu
B) fali poprzecznej rozchodzącej się w powietrzu
C) energii potencjalnej oddziaływania cząsteczek powietrza
D) energii kinetycznej oddziaływania cząsteczek powietrza

8. Wiadomo, że ¾ kąta między promieniem padającym i promieniem odbitym wynosi 0 60 .
Kąt padania promienia na zwierciadło jest równy:
A) 0 40 B) 0 45 C) 0 80 D) 0 90


9. Moc prądu w samochodowej żarówce wynosi 30W, a natężenie płynącego prądu ma
wartość 2,5 A .
a) ile wynosi napięcie w instalacji elektrycznej samochodu
b) jak duży jest opór spirali tej Ŝarówki podczas jej świecenia

1

Odpowiedzi

2009-12-16T21:40:56+01:00
1)
d)

3N, 4N ,5N

2N = 5N-3N
4N = 5N+3N - 4N
6N = 5N+4N-3N
12N= 5N+3N+4N

2)
A)

3)
Jeżeli siła wyporu jest większa od ciężaru to ciało będzie pływać na powierzchni

4)
a = ∑F/m
∑F = 240-60 = 180N

0,6 = 180/m
m=300kg

5)
Ep = mgh

Ep₁ = m₁h₁g
Ep₂ = m₂h₂g
m₁h₁g = m₂h₂g
m₁h₁ = m₂h₂
m₁ = 4kg
h₁ = 2m
m₂ = ?
h₂ = 10m
m₂=0,8 kg = 800g

6)
c

7)
b

8)
d

9)
a)
P = U*I
30 = U*2,5
7,5V=U
b)
R= U/I
R= 7,5/2,5=3Ω