Odpowiedzi

2009-12-16T21:00:19+01:00
2HNO3 + Na2O -> 2NaNO3 + H2O
2HNO3 + MgO -> Mg(NO3)2 + H2O
2 5 2
2009-12-16T21:03:03+01:00
1.Na2O+2HNO3--->2NaNO3+H20
2.Mg0+2HN03--->Mg(NO3)2+H2O