Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T15:22:29+01:00
Gospodarstw domowe w gospodarce rynkowej mają określone możliwości i spełniają pewne funkcje, np. każde gospodarstwo domowe niezależnie od wielkości ma możliwość decydowania o tym, jak i gdzie zastosować zasoby, które posiada. Każde gospodarstwo domowe ma też możliwość decydowania o tym, co i ile konsumować. Każde gospodarstwo dąży do maksymalizacji swojego zadowolenia i tym kieruje się przy podejmowaniu decyzji. Gospodarstwa domowe mają potrzeby, których zaspokojenie odbywa się przez konsumpcję dóbr i usług. Miarą stopnia zaspokojenia potrzeb jest użyteczność dóbr i usług. Celem gospodarstwa domowego jest maksymalizacja użyteczności dóbr i usług, toteż gospodarstwo będzie zgłaszało popyt na te dobra i usługi, które są w stanie dostarczyć mu najwięcej użyteczności. Wśród dóbr, na które występuje popyt ze strony gospodarstw domowych, znajdują się zarówno te, których zużycie następuje w ramach jednego aktu konsumpcji (dobra niższego rzędu, przede wszystkim artykuły żywnościowe), jak i te, których użytkowanie odbywa się w dłuższym okresie ( dobra wyższego rzędu, przede wszystkim dobra trwałego użytku).

Dla przedsiębiorstw charakterystyczne jest także to, że nie ograniczają przedmiotu swej działalności wyłącznie do wytwarzania towarów i usług o charakterze konsumpcyjnym. Działalność przedsiębiorstw rozciąga się także na sferę czysto pieniężną, dlatego do przedsiębiorstw zalicza się takie podmioty systemu gospodarczego, jak banki handlowe, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa maklerskie.
Przedsiębiorstwa przybierają także różne formy organizacyjno-prawne; różnią się też pod względem formy własności. W ramach kategorii przedsiębiorstw mogą więc występować przedsiębiorstwa prywatne jednoosobowe (głównie w rolnictwie i rzemiośle), spółki prawa cywilnego, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, przedsiębiorstwa spółdzielcze czy wreszcie przedsiębiorstwa państwowe.
Przedsiębiorstwa działają w różnych warunkach rynkowych (w konkurencji doskonałej, monopolu, oligopolu itp.).
Dla różnych przedsiębiorstw różnie będą się układać warunki działalności. Inaczej np. przedstawia się kwestia ryzyka, skłonność do innowacji czy dostępność zewnętrznych źródeł finansowania w przypadku jednoosobowego przedsiębiorstwa rolnego, a inaczej w przypadku dużej spółki akcyjnej, spółdzielni lub przedsiębiorstwa państwowego.
10 3 10