Przeczytaj teksti go przetłumacz.Uzupełnij luki przekształcajac wyrazy podane w nawiasach tak aby otrzymac logiczny i gramatycznie poprawny tekst.

The number of lonely and isolated older people in Britain will grow to 2 million by 2001, due to rising rates of divorce and childlessness, according demos. Social trends such as the .........(grow) number of people living alone have increased the risk of people becoming ...........(social) isolated in old age, demos warns today.The report warns that the poor will be hit hardest by the breakdown of ...........(tradition) family and community networks because they are.............. (like) to having Internet acces, which could help them find new friend and access information and services to keep their .........(depend).dEMOS ALSO SAYS THE ..................(FREE) that many enjoy when living alone becomes a threat if they become housebound in later life. It recommends a ..............(transform) if older people's servicesti ensure they help people to learn to be self-supporting, just as they were in their ...................................(young). The report says that existing support services are not very ....................(succeed) in relieving older people's isolation. For example local authority meals on wheel's services now provide several .........(freeze) meals once in two weeks to people who have to stay at home, rather than delivering hot meals every day.in other words, some old people see another human being only 28 times a year.

1

Odpowiedzi

2009-12-16T23:19:21+01:00
Liczba samotnych i samotnych starszych ludzi w Wielkiej Brytanii urośnie do 2 milionów przed 2001, z powodu wzrastających temp rozwodu i bezdzietności, przyznając demonstracje. Społeczne tendencje taki jak......... (rosnąć) żyjąca samotnie pewna liczba osób zwiększyć ryzyko stawania się ludu........... (społeczny) odizolowany na stare lata, demonstracje ostrzega today.The, że raport ostrzega, że słaba wola uderzony najmocniej przez zerwanie z........... (tradycja) rodzina i sieci społeczne ponieważ oni są.............. (lubić) do posiadania Internetu acces, który móc pomóc im znajdować nowego przyjaciela i móc dostać się do informacji i usług trzymać ich ......... (zależeć). dEMOS ALSO SAYS THE.................. (Wolny) że wielu lubi gdy życie samotnie staje się groźbą jeśli oni stają się nieopuszczający domu w późniejszych latach. To poleca.............. (odmieniać) jeśli starszych ludów servicesti upewniać się, że oni pomagają ludziom uczyć się być niezależnymi finansowo, sprawiedliwymi ponieważ byli w środku ich................................... (młody). Raport wskazuje, że istniejąca obsługa techniczna jest nie nazbyt.................... (osiągać cel) w przynoszeniu ulgę w izolacji starszych ludów. Na przykład władze lokalne posiłki na usługach koła teraz dostarczają kilka......... (mróz) posiłki kiedyś za dwa tygodnie do ludzi, którzy muszą zostać w domu, a nie dostarczając gorącym posiłkom każdy day.in inne słowa, jacyś starzy ludzie widzą, jak inny człowiek był jedyny 28 razy rok.