Szanowny Panie Dyrektorze.


Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do pracy w Szkole Podstawowej nr 6 na stanowisku nauczyciela przyrody lub matematyki.
Praca na tym stanowisku odpowiada moim kwalifikacjom. Posiadam fachową wiedzę z zakresu przyrody i matematyki, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie zawodowe w pracy w szkole.
Jestem osobą solidną, odpowiedzialną, uczciwą łatwo nawiązującą kontakty z młodzieżą i współpracownikami. Powierzone mi zadania wykonuje rzetelnie i dokładnie, potrafię pracować samodzielnie, jak i w zespole. Moim celem jest stała praca, która pozwoliłaby mi rozwijać i wykorzystywać nabytą wiedzę. Jestem pewna, że sprostam oczekiwaniom, wywiązując się z nałożonych na mnie obowiązków. Uważam, że mogę ubiegać się o to stanowisko, ze względu na moje doświadczenie i osiągnięcia. Podczas dotychczasowej pracy w Szkole Podstawowej dałam się poznać jako osoba dobrze zorganizowana, sumienna, dbająca o terminowość zadań.
Chciałabym podjąć pracę zgodną z moimi kwalifikacjami. Jeśli uzna Pan moją kandydaturę za godną rozważenia, proszę o kontakt.

2

Odpowiedzi

2009-12-17T09:38:10+01:00
Dear sir Director.

Politely I ask me for the acceptance to the work at the primary school No. 6 on the position of biology teacher or mathematics. The work on this position is suiting my qualifications. I have the specialist knowledge in the scope of the nature and mathematicses, the pedagogic preparation and the professional experience at the work at school.
I am a reliable, responsible, honest person easily establishing contact with young people and partners. He performs tasks entrusted me diligently and exactly, I am able to work independently, as well as in the team. A permanent work which would let me develop and exploit the acquired wisdom is my purpose. I am sure that I will cope with expectations, fulfilling duties imposed on me. I think that I can apply against this position, on account of my experience and achievements. During the previous job at the primary school I was prove myself to be the person well organised, conscientious, caring about the promptness of tasks. I would like to take up work in accordance with my qualifications. If you recognize my candidacy too worthy of consideration, I ask for the light switch.

pozdro :)
prosze o naj ...
1 3 1
2009-12-17T09:42:27+01:00

Honourable Lord Manager.


Ask politely I about the party me to work in the Basic School No. 6 on position of teacher of nature or the mathematics.
Work on this position answers my qualifications. I possess with range of nature professional knowledge and mathematics, pedagogical preparation as well as professional experience in work at school.
I am solid person, responsible, honest linking from youth contacts easily and collaborators. It executes charged me tasks square and exactly, I be able to work samodzielnie, as and in team. Solid work is my aim, which would permit me to unreel and to use acquired knowledge. I am sure, that I will match expectations, arising with had put on on me duties. I am careful, that I can apply about this position, with regard on my experience and achievement. I during hitherto exists work at Basic School gave to get to know as person organized guided, conscientious, the taking care about terminowość of tasks well.
I would like to undertake with my qualifications peaceable work. If the Lord will recognise my for stately candidature of considering, I ask about contact.
1 1 1