Odpowiedzi

2009-12-19T14:50:46+01:00
Finanse publiczne to złożony system w przekroju podmiotowym, organizacyjnym, prawnym, instytucjonalnym, instrumentalnym i in.
W przekroju przedmiotowym najważniejszymi elementami finansów publicznych są:
- władze ustawodawcze szczebla centralnego oraz władze szczebla pośredniego i samorządowego
-władze wykonawcze
- władze kontrolne, Polska: NIK i Regionalne Izby Obrachunkowe
-aparat skarbowy, zajmujący się realizacją dochodów i wydatków publicznych, kontrolą, zarządzaniom budżetem itp.
-podmioty, które są finansowane z funduszy publicznych np. szpitale itp.
W przekroju prawnym:
- konstytucja lub inna ustawa zasadnicza
- prawo budżetowe
- coroczne ustawy budżetowe i uchwały samorządów
- ustawy podatkowe, ustawy o pozabudżetowych finansach publicznych, o finansach samorządowych, regulujące działalność ministra finansów oraz aparatu skarbowego, karnoskarbowa,
- akty normatywne regulujące działalność ministra
W przekroju instytucjonalnym system finansów publicznych tworzą fundusze o formie:
- budżetu państwa, budżetów samorządowych, funduszy ubezpieczeń społecznych pozostałych funduszy publicznych fundacji publicznych.
W przekroju instrumentalnym działanie zapewniają narzędzia:
-podatki centralne, lokalne, opłaty, cła, dochody z majątku publicznego np. dywidendy, składki na ubezp.zdrowotne, subwencje, dotacje, kredyty i pożyczki.
Elementy techniczne warunkujące funkcjonowanie finansów:
- klasyfikacja budżetowa, procedura budżetowa, metody planowania dochodów i wydatków
2009-12-19T20:44:07+01:00
Na system finansów publicznych składa się :

* system podatkowy
* polityka banku centralnego (główne zadanie - emisja pieniądza)
Funkcje pieniądza:

* środek obiegowy
* dobro płynne
* jednostka miary (miernik wartości)
* gromadzenie skarbu (tezauryzacja)
* pieniądz narodowy
Pieniądz jest przyjmowanym środkiem zapłaty i ma moc zwalniania z zobowiązań
(środek rozrachunkowy.Środek płatniczy

- gdy występuje luka czasowa między momentem zakupu i zapłaty (np.

wynagrodzenia).Dobro płynne

- płynność określa zakres swobody sprzedaży, związane jest to z czasem,
kosztami i znalezieniem nabywcy. Pieniądz łatwo zamienić na dowolny towar lub
usługę.

Funkcja ta realizuje się głównie na poziomie

Producent - konsument

Zastosowanie sposoby efekty zakupy oszczędności czynników organizacji
gospodarowania (decydują o wyborze

produkcji i zarządzania (w tym źródła swobodnej decyzji)

pokrycia ewentualnych strat)Pieniądz może być także bezterminowo przekazywany z rąk do rąk.

Jednostka miary

- wartość wyrażona w pieniądzu to cena.

Pieniądz ewidencyjny (bezgotówkowy - techniczna miara ceny) - umożliwiło to
wprowadzenie rachunkowości.Pieniądz narodowy

- każda waluta narodowa ma cenę wyrażoną w walutach innych krajów, czyli kurs
walutowy; umożliwia to wymianę międzynarodową.Pieniądz światowy

- np. USD, EUROPieniądz jest najważniejszym elementem systemu pieniężnego każdego kraju, zaś
system pieniężny jest to zespół norm ustalony przez prawo, który określa
następujące regulacje:

* nazwa jednostki pieniężnej i jednostek pomocniczych
* wartość w stosunku do kruszców szlachetnych (parytet)
* zakres
Finanse publiczne można rozpatrywać w ujęciu:

* dynamicznym (proces wydatkowania środków pieniężnych) - dla jakiegoś okresu
* statycznym (zasób - zgromadzone środki pieniężne, którymi dysponują publiczne
i prywatne podmioty gospodarcze)


Zjawiska finansowe obejmują te zjawiska, które związane są z ruchem pieniądza,
natomiast nie zajmują się kosztami podmiotów gospodarczych, czy gospodarstw
domowych, miarami jak stopa procentowa, stopa podatkowa.

Klasyfikacje finansów:

1. przedmiotowa
2. podmiotowa