Bardzo proszę o pomoc... trzeba mi to przetłumaczyć na angielski... max. dzisiaj do 19.00
ma być bezbłędnie, daję dużo puktów, więc nie korzystać z translatorów bo zgłoszę!! wszystkie kropki, wielkie litery i tego typu rzeczy też mają być. dzięki
a oto treść:
Historia i Geneza
Pierwsze informacja o święcie Bożego Narodzenia obchodzonego 25 grudnia pochodzi z roku 356 n.e. Wcześniej prawdopodobnie dzień narodzin Jezusa obchodzono 6 stycznia. 25 grudnia ustanowiono dniem świątecznym jako przeciwwagę do pogańskiego święta słońca. Podobnie jak dzień, nieznany jest dokładny rok narodzin Jezusa, wiadomo już prawie na pewno, że rok 0 nie jest rokiem narodzin Chrystusa. Wiadomo, że wzmiankowany w Nowym Testamencie, król Herod zmarł w 4 roku p.n.e. toteż niektórzy badacze skłaniają się do przyjęcia tego roku jako roku narodzin Jezusa, inni natomiast podejrzewają, że 'gwiazda betlejemska' towarzysząca narodzinom była kometą Haleya widoczną w 12 roku p.n.e lub kometą opisaną także przez chińskich kronikarzy w 5 roku p.n.e.
W średniowieczu święto Bożego Narodzenia było świętem wesołym i obchodzonym niezwykle hucznie, dopiero w XVII wieku zaczęła się kształtować tradycja jaką znamy do dziś, a więc święta radosnego ale też pełnego zadumy nad życiem, śmiercią i zbawieniem.

Tradycje i zwyczaje
Do głównych tradycji Bożego Narodzenia ,zwanego także od 'Gwiazdy Betlejemskiej' Gwiazdką, należy biesiadowanie i spotykanie się z rodziną i krewnymi, obdarowywanie się prezentami, choinka, śpiewanie kolęd, opłatek, życzenia, kolędnicy, szopka. W niektórych kościołach (także polskim) większą wagę przywiązuje się do dnia poprzedniego - Wigilia Świąt Bożego Narodzenia.

Kolędy Bożonarodzeniowe
Zwyczaj kolędowania wywodzi się jeszcze z czasów rzymskich, kiedy to na początku roku sąsiedzi i krewni odwiedzali się wzajemnie, obdarowywali się prezentami i śpiewali pieśni na swoją cześć (calendae - początek miesiąca). Z biegiem czasu pieśni te przybrały charakter religijny znany po dziś dzień. Do najbardziej znanych kolęd należą : Bóg się rodzi, Wśród Nocnej Ciszy, Cicha Noc, Dzisiaj w Betlejem, Jezus Malusieńki, Lulajże Jezuniu, Pójdźmy wszyscy do stajenki. Jeszcze do dziś w niektórych regionach Polski w Boże Narodzenie chodzą po domach kolędnicy - przebierańcy śpiewający kolędy - jest wśród nich, w zależności od regionu: Anioł, Diabeł, Turoń, Trzej Królowie, Żyd, Cyganka, Baba, Muzykanci.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-17T16:17:30+01:00
History and Background
Getting information about the feast of Christmas is celebrated December 25 from the year 356 AD Probably earlier celebrated the birthday of Jesus, 6 January. December 25 feast day established as a counterbalance to the pagan festival of the sun. Like the day is unknown the exact years of Jesus' birth, know almost certainly that year 0 is year of the birth of Christ. It is known that mentioned in the New Testament, King Herod died in 4 BC so some researchers are inclined to adopt this year as the year of the birth of Jesus, while others suspect that the 'star of Bethlehem' accompanying the birth of Haley comet was visible in 12 BC, or a comet as described by Chinese chroniclers in 5 BC
In the Middle Ages, the feast of Christmas was a holiday celebrated a very joyous and uproariously, until the seventeenth century, the tradition began to take shape we know today, so happy holidays but also the full meditation on life, death and salvation.

Traditions and customs
The main tradition of Christmas, also known as the 'Bethlehem Star' asterisk must be feasting and being together with family and relatives, giving is the presents, Christmas tree, singing carols, wafer, wishes, Kolędnicy, crib. In some churches (and Polish) and more emphasis to the previous day - Christmas Eve.

Christmas Carols
The custom originated kolędowania still from Roman times, when at the beginning of neighbors and relatives visited each other, giving is the gifts and sang songs in his honor (calendae - the beginning of the month). Over time, these songs took on a religious-known to this day. The most famous Christmas songs are: God is born in the night stillness, Silent Night, Today in Bethlehem, Jesus teeny, Lulajże Jezuniu, Let us all to the stable. Even today in some regions in the Polish Christmas walk in their homes Kolędnicy - przebierańcy singing Christmas carols - among them, depending on the region's angel, devil, Turon, Three Kings, a Jew, Gypsy, Baba, musicians.