Bardzo proszę o pomoc
Słuchajcie, bardzo proszę o pomoc, bo siostra mnie męczy z zadaniem, a ja nie mam czasu jej pomóc. Ma napisać:
1. Kartkę A4 o królowej Wiktorii
2. Napisać tłumaczenie tego
3. I całość streścić w 6-7 zdaniach (po angielsku)
4. I streszczenie przetłumaczyć.


Bardzo Was proszę o pomoc

1

Odpowiedzi

2009-12-20T09:56:03+01:00
Królowa Wiktoria żyła w latach 1819 - 1901, od 1837 roku panowała jako królowa Wielkiej Brytanii i Irlandii. Od 1876 roku była także tytułowana cesarzową Indii, najważniejszej brytyjskiej kolonii. Bardzo długie panowanie królowej Wiktorii było okresem rozkwitu Wielkiej Brytanii jako światowego, kolonialnego mocarstwa, czerpiącego wszelkie możliwe korzyści z ostatniej fazy rewolucji przemysłowej. Epoka wiktoriańska była czasem dobrobytu, wzrastającej zamożności, ale też wykształcenia się nowej warstwy społecznej, robotniczej, posiadającej coraz bardziej wyraźny wpływ na życie polityczne zmieniającego się politycznie państwa. Epoka wiktoriańska uznawana jest za okres pełnego ukształtowania się ram brytyjskiej kultury mieszczańskiej wraz z jej konserwatyzmem, zachowawczością i rytuałami. Epoka wiktoriańska to czas rozwarstwienia społeczeństwa brytyjskiego, konserwatywnej, zamożnej klasy średniej i cierpiącej niedostatek klasy robotniczej, promocji rygorów obyczajowych i - wedle krytyków epoki wiktoriańskiej - społecznej obłudy. Epoka wiktoriańska to też czas rozkwitu kultury masowej, popularnej powieści, gazet - brukowców, niewyszukanych teatrzyków rewiowych i melodramatów.

Życie królowej Wiktorii

Poprzednikiem Wiktorii na brytyjskim tronie był król Wilhelm IV, wcześniej rządzący jako regent podczas choroby oszalałego króla Jerzego IV. Wiktoria nie była córką Wilhelma IV, który pozostawił po sobie jedynie dzieci z nieprawego łoża. Była jednak wnuczką Jerzego III, co stawiało ją na pierwszym miejscu w kolejce do tronu.Już jako nastolatka poznała niemieckiego księcia Alberta von Sachsen Coburg Gotha. Ponieważ Albert von Sachsen Coburg Gotha nie był znaczną postacią na niemieckiej scenie polityczno-dysnastycznej, to sama Wiktoria miała zaproponować mu małżeństwo. Albert von Sachsen Coburg Gotha i Wiktoria wzięli ślub w 1840 roku, mieli dziewięcioro dzieci. W 1851 wspólnie zorganizowali pierwszą Wystawę Światową, z której zysk posłużył do ufundowania Muzeum Wiktorii i Alberta w South Kensington, największego londyńskiego muzeum sztuki i rzemiosła. Albert von Sachsen Coburg Gotha zmarł w 1860 roku, co było wielkim ciosem dla królowej Wiktorii, która postanowiła nosić żałobę aż do śmierci. Stała się wtedy "królową wdową", "czarną królową", wzorem dla mieszczańskich cnót wstrzemięźliwości i osobistego poświęcenia epoki wiktoriańskiej. Z czerni królowa miała zrezygnować jedynie na rzecz uroczystości pięćdziesiątego jubileuszu swego panowania. Jubileusz pięćdziesięciolecia w 1887 roku świętowany był w całym Imperium Brytyjskim. Zmarła w 1901 roku w wieku 81 lat, jej następcą został jej najstarszy syn Edward VII.


TŁUMACZENIE
Queen of victoria lived in lats (summers; years) 1819 - 1901, it reigned as queen of great britain from 1837 year and ireland. It was titled empress of india from 1876 year also, most important british colony. Long dominance of queen of victoria was period of prime of great britain as world very, colonial world-power, grow from last phase of industrial revolution drying any (every) possible benefit. Victorian epoch was sometimes of welfare, it grow wealth, and also education new order of society, working, distinct influence (income) on political life politically state proprietary < own > more and more changing. Victorian epoch is recognized (regard) for full period of forming along with its (her) conservatism frames of british townsman's cultures, zachowawczością and rituals. Victorian epoch it time of (sometimes of) stratifying of british society, conservative, wealthy middle class and go mad sufferring scarcity class working, promotion of moral rigor and according to critics of victorian epochs - - social hypocrisy. Victorian epoch it time of (sometimes of) prime of mass culture too, popular novels, newspapers - brukowców, unsearched out revue teatrzyków and melodramas. King was precursor of victoria on british throne life of queen of victoria IV Wilhelm, earlier ruling as regent go mad during disease king of jerzy IV. Victoria was not daughter IV Wilhelma, which (who) has left children after from illicit only łoża. However, there was jerzy III wnuczką, it put that on first place in queue (railroad) for throne . Already as it has learned adolescent german prince of albert von Sachsen Coburg Gotha. As albert was not considerable form on german stage von Sachsen Coburg Gotha polityczno-dysnastycznej, same victoria had to suggest marriage it (him). Albert von Sachsen Coburg Gotha and they have taken marriage in 1840 year victoria, nine children had. They have organized first world exhibition in (to) 1851 commonly, increment has been of service from which (who) for foundation of museum of victoria and in (to) albert South Kensington, biggest london museum of art and crafts. Albert in 1860 year von Sachsen Coburg Gotha zmarł, there was great blow for queen of victoria that, which (who) for death decide mourn. Then, become " queen widow ", " black queen ", for townsman's virtues of abstaining exemplar and personal devotions of victorian epochs. Queen blackens have resign with (from) in favor of solemnity of fiftieth jubilee of dominance only. Jubilee of fifty-year period (fiftieth anniversary) was in 1887 year in (to) whole british empire świętowany. Lat (summer; year) in 1901 year in century (age) late (deceased) 81, oldest son of edward become (stay) \successor VII .


NIe pisze streszczenia polecam się na przyszłość xD