Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T18:20:38+01:00
Program kalkulator;
uses crt;
var a,b:real; z:integer;

BEGIN
clrscr;
writeln('Program wyznacza sum©, iloczyn, r˘ľnic© i iloraz dew˘ch danych liczb a i b');
gotoxy(10,8); write('Podaj liczb© a - ');
readln(a);
gotoxy(10,9); write('Podaj liczb© b - ');
readln(b);
gotoxy(15,12); writeln(' M E N U ');
gotoxy(15,13); writeln('1 - suma');
gotoxy(15,14); writeln('2 - r˘ľnica');
gotoxy(15,15); writeln('3 - iloczyn');
gotoxy(15,16); writeln('4 - iloraz');
gotoxy(15,18); write('wybierz opcje - ');
readln(z);
case z of
1:begin
clrscr;
gotoxy(35,12); writeln('Suma wynosi - ',a+b:6:2);
end;
2:begin
clrscr;
gotoxy(35,12); writeln('R˘ľnica wynosi - ',a-b:6:2);
end;
3:begin
clrscr;
gotoxy(35,12); writeln('Iloczyn wynosi - ',a*b:6:2);
end;
4:begin
clrscr;
gotoxy(35,12); writeln('Iloraz wynosi - ', a/b:6:2);
end;
end;
Repeat until keypressed;
end.