Bardzo proszę o pomoc
Słuchajcie, bardzo proszę o pomoc, bo siostra mnie męczy z zadaniem, a ja nie mam czasu jej pomóc. Ma napisać:
1. Kartkę A4 o królowej Wiktorii (może być trochę mniej)
2. Napisać tłumaczenie tego
3. I całość streścić w 6-7 zdaniach (po angielsku)
4. I streszczenie przetłumaczyć.


Bardzo Was proszę o pomoc

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T17:55:20+01:00
Królowa Wiktoria żyła w latach 1819 - 1901, od 1837 roku panowała jako królowa Wielkiej Brytanii i Irlandii. Od 1876 roku była także tytułowana cesarzową Indii, najważniejszej brytyjskiej kolonii. Bardzo długie panowanie królowej Wiktorii było okresem rozkwitu Wielkiej Brytanii jako światowego, kolonialnego mocarstwa, czerpiącego wszelkie możliwe korzyści z ostatniej fazy rewolucji przemysłowej. Epoka wiktoriańska była czasem dobrobytu, wzrastającej zamożności, ale też wykształcenia się nowej warstwy społecznej, robotniczej, posiadającej coraz bardziej wyraźny wpływ na życie polityczne zmieniającego się politycznie państwa. Epoka wiktoriańska uznawana jest za okres pełnego ukształtowania się ram brytyjskiej kultury mieszczańskiej wraz z jej konserwatyzmem, zachowawczością i rytuałami. Epoka wiktoriańska to czas rozwarstwienia społeczeństwa brytyjskiego, konserwatywnej, zamożnej klasy średniej i cierpiącej niedostatek klasy robotniczej, promocji rygorów obyczajowych i - wedle krytyków epoki wiktoriańskiej - społecznej obłudy. Epoka wiktoriańska to też czas rozkwitu kultury masowej, popularnej powieści, gazet - brukowców, niewyszukanych teatrzyków rewiowych i melodramatów.Życie królowej Wiktorii
Poprzednikiem Wiktorii na brytyjskim tronie był król Wilhelm IV, wcześniej rządzący jako regent podczas choroby oszalałego króla Jerzego IV. Wiktoria nie była córką Wilhelma IV, który pozostawił po sobie jedynie dzieci z nieprawego łoża. Była jednak wnuczką Jerzego III, co stawiało ją na pierwszym miejscu w kolejce do tronu.Już jako nastolatka poznała niemieckiego księcia Alberta von Sachsen Coburg Gotha. Ponieważ Albert von Sachsen Coburg Gotha nie był znaczną postacią na niemieckiej scenie polityczno-dysnastycznej, to sama Wiktoria miała zaproponować mu małżeństwo. Albert von Sachsen Coburg Gotha i Wiktoria wzięli ślub w 1840 roku, mieli dziewięcioro dzieci. W 1851 wspólnie zorganizowali pierwszą Wystawę Światową, z której zysk posłużył do ufundowania Muzeum Wiktorii i Alberta w South Kensington, największego londyńskiego muzeum sztuki i rzemiosła. Albert von Sachsen Coburg Gotha zmarł w 1860 roku, co było wielkim ciosem dla królowej Wiktorii, która postanowiła nosić żałobę aż do śmierci. Stała się wtedy "królową wdową", "czarną królową", wzorem dla mieszczańskich cnót wstrzemięźliwości i osobistego poświęcenia epoki wiktoriańskiej. Z czerni królowa miała zrezygnować jedynie na rzecz uroczystości pięćdziesiątego jubileuszu swego panowania. Jubileusz pięćdziesięciolecia w 1887 roku świętowany był w całym Imperium Brytyjskim. Zmarła w 1901 roku w wieku 81 lat, jej następcą został jej najstarszy syn Edward VII.Najważniejsze wydarzenia polityczne epoki wiktoriańskiejZa panowania królowej Wiktorii ostatecznie wykształciła się rola brytyjskiego monarchy, który panuje, lecz nie rządzi. Tym samym była pierwszym nowoczesnym monarchą Wielkiej Brytanii. Zasady dotyczące roli monarchy w życiu publicznym pozostają ważne do dziś. Od czasu panowania Wiktorii brytyjski monarcha jest bardziej godnością symboliczną, ucieleśniającą potęgę i powagę państwa bez większego znaczenia politycznego. Reformy instytucjonalne epoki wiktoriańskiej polegały na ograniczaniu roki monarchy i izby lordów i wzmacnianiu bardziej demokratycznie obieralnej izby gmin.W okresie panowania Wiktorii powróciła kwestia irlandzka, drażliwy temat dla monarchii brytyjskiej w zasadzie od czasów schizmy angielskiej. Za panowania Wiktorii Irlandia została dotknięta zarazą ziemniaczaną i klęską głodu. Był to okres masowej emigracji Irlandczyków do Nowego Świata. Postawa Wiktorii przyczyniała się jednak do jej popularności w Irlandii. Za jej panowania rozwinął się irlandzki ruch skrajnie nacjonalistyczny, w tym partia Sin Fein.Na arenie międzynarodowej epoka wiktoriańska to czas przejęcia przez rząd brytyjski kontroli nad Indiami, wcześniej zarządzanymi przez Kompanię Wschodnioindyjską. Jeśli chodzi o budowanie imperiów kolonialnych, trwał "wyścig o Afrykę", który zaowocował dwiema wojnami burskimi, które doprowadziły do powstania Związku Południowej Afryki (dzisiejszej RPA). Wielka Brytania brała też udział w wojnach opiumowych, na skutek których podupadające Cesarstwo Chin dostało się pod ścisłą kontrolę mocarstw europejskich. Za panowania Wiktorii Wielka Brytania prowadziła też wojny krymskie z Rosją. Podczas wojen krymskich ustanowiono najważniejsze odznaczenie wojskowe Wielkiej Brytanii - Krzyż Wiktorii. Najważniejszymi politykami epoki wiktoriańskiej byli Beniamin Disraeli oraz liberał William Ewart Gladstone, który konsekwentnie dążył do zmian instytucjonalnych odzwierciedlających zachodzące zmiany w społeczeństwie.Królowa Wiktoria była ostatnim monarchą z rodu włosko-niemieckiego Welfów na tronie brytyjskim. Welfowie byli powołani do objęcia tronu w Londynie na skutek Chwalebnej Rewolucji na przełomie XVII i XVIII wieku. Wraz ze wstąpieniem Wiktorii na tron ustała brytyjsko-hanowerska unia personalna. Następca Wiktorii - jej syn Edward VII został uznany, po ojcu księciu-małżonku Albercie, za pierwszego przedstawiciela nowej dynastii Koburgów (Sachsen-Coburg-Gotha). Koburgowie przyjęli nazwisko głównej linii ich rodu - Wettinów (tych samych, z których wywodzili się królowie polscy August II Mocny i August III i którzy mocą Konstytucji 3 Maja mieli stanowić dziedziczną dynastię królów Polski). Kolejni władcy zmienili nazwisko Wettin na bardziej angielsko brzmiące Windsor, od nazwy rezydencji, które noszone jest do dziś, między innymi przez królową Elżbietę II.

Queen Victoria lived from 1819 - 1901, reigned since 1837 as the Queen of Great Britain and Ireland. Since 1876 was also styled Empress of India, the most important British colony. Very long reign of Queen Victoria was a period of prosperity of Great Britain as a world colonial empire, drawing on all the possible benefits of the last phase of the industrial revolution. Victorian era was a time of prosperity, growing prosperity, but also training of a new social class, working class, having more and more pronounced influence on political life-changing political state. Victorian period is considered a full framework for the formation of the British middle class culture, with its conservatism, conservancy and rituals. Victorians is a time stratification of British society, the conservative, affluent middle class and suffering from shortage of working-class disciplines to promote moral and - according to critics of the Victorian age - the social hypocrisy. Victorians also a time to flowering of mass culture, popular novels, newspapers - tabloid, niewyszukanych melodramas and vaudeville theaters.

Queen Victoria's life

Victoria's predecessor was the British throne, King William IV, previously ruled as regent during his illness mad King George IV. Victoria was the daughter of William IV, who left an only child out of wedlock. However, was the granddaughter of George III, which placed it first in line to the throne.

Even as a teenager, she met the German Prince Albert of Saxe Coburg Gotha. Since Albert of Saxe Coburg Gotha was not a significant figure in the German political scene dysnastycznej is the same Victoria had to propose marriage to him. Albert of Saxe Coburg Gotha and Victoria were married in 1840, had nine children. In 1851, jointly organized the first World's Fair, whose profits used to fund a Victoria and Albert Museum in South Kensington, London's largest museum of art and crafts. Albert of Saxe Coburg Gotha, died in 1860, which was a big blow for the Queen Victoria, who decided to wear mourning till death. Then became the "queen of the widow", "Black Queen," a model for the bourgeois virtues of abstinence and personal sacrifices of the Victorian era. The black queen would only give up to the celebration of the fiftieth anniversary of his reign. Fiftieth jubilee in 1887 was celebrated throughout the British Empire. She died in 1901 at the age of 81, it was succeeded by her eldest son Edward VII.

The most important political events of the Victorian era

During the reign of Queen Victoria, eventually developed the role of the British monarch, who reigns but does not govern. Thus was the first monarch of modern Britain. Rules concerning the role of the monarch in public life and remain valid today. Since the reign of Victoria British monarch is more symbolic dignity, embodying the power and seriousness of the state without much political significance. Institutional reform of the Victorian era consisted in reducing roki monarch and House of Lords more democratic and to strengthen the elective House of Commons.

During the reign of Victoria returned to the Irish question, touchy subject for the British monarchy, in principle, since the schism in England. Republic of Ireland during the reign of Victoria was affected by potato blight and famine. This was a period of mass emigration of Irish to the New World. Victoria's attitude, however, contributed to its popularity in Ireland. For her reign he developed extreme Irish nationalist movement, including a lot Sin Fein.

In the international arena Victorian era a time of acquisition by the British government control of India, previously managed by the East India Company. As for the building of colonial empires, remained "the race for Africa", which resulted in two wars burskimi, which led to the Union of South Africa (present-day South Africa). United Kingdom also took part in the wars opiumowych, as a result of the declining Empire of China came under the strict control of European powers. During the reign of Victoria United Kingdom conducted a Crimean War with Russia. During the Crimean War established the most important British military decoration - the Victoria Cross. Key policies of the Victorian era were Benjamin Disraeli and the Liberal William Ewart Gladstone, who has consistently sought to institutional changes that reflect the changes in society.

Queen Victoria was the last monarch of the house of the Italian-German Welfów the British throne. Full name they were called to the throne in London as a result of the Glorious Revolution at the turn of the seventeenth and eighteenth centuries. Along with Victoria's accession to the throne of Great Britain stopped the Anglo-personal union. Succeeded by Victoria - her son Edward VII was found, after his father-husband Prince Albert, the first representative of a new dynasty Koburgów (Saxe-Coburg-Gotha). Koburgowie adopted the name of their main line of the family - Wettin (the same, from which came the kings of Poland August II the Strong and Augustus III of the Constitution and who have the power May 3, had a hereditary dynasty of Polish kings). Successive rulers changed the name of Wettin in a more English-sounding Windsor, from the name of the residence, which is worn today, inter alia, by Queen Elizabeth II.

The full name of Victoria Victoria Alexandrine sounded from the house of Saxony Hanover. Victoria was the longest reigning British monarch and the English. Held the government for more than 63 and a half years. For its rule was introduced into service after the first postage stamps. Not to be worse than her daughter, the Empress of Germany, adopted the title of Empress of India. Established a new Dominion of Canada in the areas remaining British colony in North America. The first British monarch as she posed for photographs. As the first train traveled in a specially prepared car. Queen Victoria's credited with the introduction of fashion and custom of the white veil and a white wedding dress. As many as seven fell victim to the attacks on her life. Was affected haemophilia, the most famous example of the cause of death due to hemophilia, inherited from Victoria in the royal family was the Tsarevich Alexei of Russia. Queen Victoria is the ancestor of the present reigning monarchs: Elizabeth II, Queen of Great Britain, Margrethe II, Queen of Denmark, John Charles, the king of Spain, Carl XVI Gustav of Sweden and King Harald V, King of Norway. Therefore, Victoria is often called the "grandmother of Europe".

Królowa Wiktoria żyła w latach 1819 - 1901, od 1837 roku panowała jako królowa Wielkiej Brytanii i Irlandii. Od 1876 roku była także tytułowana cesarzową Indii, najważniejszej brytyjskiej kolonii. Bardzo długie panowanie królowej Wiktorii było okresem rozkwitu Wielkiej Brytanii jako światowego, kolonialnego mocarstwa, czerpiącego wszelkie możliwe korzyści z ostatniej fazy rewolucji przemysłowej. Epoka wiktoriańska była czasem dobrobytu, wzrastającej zamożności, ale też wykształcenia się nowej warstwy społecznej, robotniczej, posiadającej coraz bardziej wyraźny wpływ na życie polityczne zmieniającego się politycznie państwa. Epoka wiktoriańska uznawana jest za okres pełnego ukształtowania się ram brytyjskiej kultury mieszczańskiej wraz z jej konserwatyzmem, zachowawczością i rytuałami. Epoka wiktoriańska to czas rozwarstwienia społeczeństwa brytyjskiego, konserwatywnej, zamożnej klasy średniej i cierpiącej niedostatek klasy robotniczej, promocji rygorów obyczajowych i - wedle krytyków epoki wiktoriańskiej - społecznej obłudy. Epoka wiktoriańska to też czas rozkwitu kultury masowej, popularnej powieści, gazet - brukowców, niewyszukanych teatrzyków rewiowych i melodramatów.

Queen Victoria lived from 1819 - 1901, reigned since 1837 as the Queen of Great Britain and Ireland. Since 1876 was also styled Empress of India, the most important British colony. Very long reign of Queen Victoria was a period of prosperity of Great Britain as a world colonial empire, drawing on all the possible benefits of the last phase of the industrial revolution. Victorian era was a time of prosperity, growing prosperity, but also training of a new social class, working class, having more and more pronounced influence on political life-changing political state. Victorian period is considered a full framework for the formation of the British middle class culture, with its conservatism, conservancy and rituals. Victorians is a time stratification of British society, the conservative, affluent middle class and suffering from shortage of working-class disciplines to promote moral and - according to critics of the Victorian age - the social hypocrisy. Victorians also a time to flowering of mass culture, popular novels, newspapers - tabloid, niewyszukanych melodramas and vaudeville theaters.
4 3 4