Odpowiedzi

2009-12-17T20:05:18+01:00
Zad. 1.

* Ministerstwo Edukacji Narodowej
* Minister do spraw europejskich
* Ministerstwo Finansów
* Ministerstwo Gospodarki
* Ministerstwo Gospodarki Morskiej
* Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
* Ministerstwo Infrastruktury
* Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
* Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
* Ministerstwo Obrony Narodowej
* Ministerstwo Polityki Społecznej
* Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
* Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
* Ministerstwo Przekształceń Własnościowych
* Ministerstwo Przemysłu i Handlu
* Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
* Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
* Ministerstwo Skarbu Państwa
* Ministerstwo ds. Socjalnych i Cywilizacyjnych Wsi
* Ministerstwo Sportu i Turystyki
* Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
* Ministerstwo Spraw Zagranicznych
* Ministerstwo Sprawiedliwości
* Ministerstwo Transportu
* Ministerstwo Transportu i Budownictwa
* Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej
* Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą
* Ministerstwo ds. Współpracy z Organizacjami Politycznymi i Stowarzyszeniami
* Ministerstwo Zdrowia
* Ministerstwo Łączności
* Ministerstwo Środowiska

zad. 2.
* Minister - urzędnik, który jest członkiem rządu (Rady Ministrów) i kieruje ministerstwem. Słowo minister pochodzi od łac. minister – sługa, pomocnik.
* Minister bez teki - potoczne określenie ministra, który nie kieruje działem administracji rządowej. Wypełnia jedynie zadania określone przez Prezesa Rady Ministrów; np. w rządzie Tadeusza Mazowieckiego funkcję ministra bez teki pełnił Aleksander Hall.
* Wotum zaufania – jedna z form kontroli Rady Ministrów przez Sejm. Powołany przez Prezydenta lub Sejm. Prezes Rady Ministrów musi uzyskać dla swojego rządu wotum zaufania. W warunkach systemu parlamentarno-gabinetowego funkcjonowanie rządu jest uzależnione od uzyskania zaufania parlamentu (w Polsce Sejmu). Dlatego, niezależnie od tego, w którym kroku konstytucyjnym Prezydent powołał rząd, musi on ubiegać się o aprobatę Sejmu.

zad.3 nie mam bo sama tu dodaje :D
a tak po za tym Migła google nie gryzą <lol2>
;*
1 5 1