Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T00:16:02+01:00
Здравствуй, Томек,

Я надеюсь, што с тобой всё в порядке. Прежде всего, извини меня, что я так долго не отвечала на твое письмо, но у меня было так много учёбы в школе, что я не хватала на времени.

На прошлой неделе я была в Москве! Москва- столица России. Много туристов из всех стран мира приезжает сюда, чтобы познакомиться с её достопримечательностями. Москву наэывают университетским, студенческим городом, потому что в высших заведениях (вузах) столицы учатця тыцячи русских cтудентов и много студентов из других стран. В Москве много театров. Болшой популярностью ползуются Болшой и Художественный. В Москве много достопримечательхостей. Привлекают вхимание тоыже стены Кремля. Их начали строит yже в XV-ом веке, когда Москва стала столицей государства. Город растёт и всё ещё строится. Изменилась Москва. Расширились её площади и улицы. Выросли новые раёны, которые по своим раэмерам не зступают неболшим городам. Город украшают скверы и парки.

В Москве тоже много замечательных памятников искусства, мого раэличных муэеeв. Но среди них найболшей иэвестностью пользуется Третьяковская галерея. Она получила своё название от имиени её основателя Павла Михайловича Третьякова. Он в 1892 (тысяча восемьсот девяносто втором) году передал галерею в дар Москве. Тогда в галерее было уже более 1200 (тысячи двухсот) картин а теперь в галерее более 5 (пяти) тысячи картин, но тоже и есть около 900 (дебятисот) скульптур и 30 (тридцати) тысяч рисунков.

Я надеюсь, что ты в один день тоже посетиш нашу столицу.

Ответь, пожалуйста, быстро что слышно у тебя.

Я желаю тебе счастливого Нового Года!

YXZ


----------------------------------------------------------------------------------------------

Witaj, Tomku,

Mam nadzieję, że z Tobą wszystko w porządku. Przede wszystkim, przepraszam, że tak długo nie odpowiadałam na Twój list, ale nie miałam tyle nauki w szkole, że nie starczało mi czasu.

W zeszłym tygodniu byłam w Moskwie! Moskwa- stolica Rosji. Wielu turystów z całego świata przyjeżdżają tutaj, aby zapoznać się z jej osobliwościami. Moskwę nazywają uniwersyteckim, studenckim miastem, z tego powodu, że w wyższych uczelniach stolicy uczą się tysiące rosyjskich studentów i wielu studentów z innych państw. W Moskwie jest wiele teatrów. Duża popularnością cieszy się (Teatr) Balszoj i Художественный (Artystyczny). W Moskwie jest wiele osobliwości (atrakcji). Przyciągają tez uwagę mury Kremla. Zaczęli je budować w 15. wieku, kiedy Moskwa stała się stolicą państwa. Miasto rozwija się i wszystko nadal jest jeszcze w budowie. Zmieniła się Moskwa. Poszerzyły się jej place i ulice. Wyrosły nowe dzielnice, które, według swoich rozmiarów, nie ustępują małym miastom. Miasto upiększają skwery i parki.

W Moskwie jest wiele wspaniałych zabytków sztuki, wiele licznych muzeów. Ale wśród nich największym rozgłosem cieszy Galeria Tretiakowska. Wzięła swoją nazwę od jej założyciela – Pawła Michajłowicza Trietiakowa. W roku 1892 przekazał galerię w darze Moskwie. Wtedy w galerii było już ponad 1200 obrazów, a teraz ponad 5tysięcy obrazów, ale także około 900 rzeźb i 30 tysięcy rysunków.

Mam nadzieję, że pewnego dnia odwiedzisz nasza stolicę.

Życzę Ci szczęśliwego Nowego Roku!

Odpowiedz, proszę, szybko, co u Ciebie słychać.

Życzę Ci szczęśliwego Nowego Roku!

XYZ