Odpowiedzi

2009-12-17T20:45:16+01:00
A=(vk-v0)/t=(30m/s-25m/s)/20s=0,25m/s²

droga w ruchu przyspieszonym

s=v0xt + (at²)/2
s=500m + 50m =550m