Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T12:12:58+01:00
Organy władzy w Polsce dzielimy na:
-Trybunał Konstytucyjny,
-Trybunał Stanu,
-Sąd Najwyższy,
-Sądy Powszechne:
a)sądy rejonowe,
b)sądy apelacyjne,
c)okręgowe,
-sądy administracyjne,
-sądy wojskowe,
Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 niezależnych sędziów, wybieranych na 9 lat. Jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów dotyczących interpretacji przepisów konstytucyjnych. W skład Trybunału Stanu wchodzi 18 członków wybieranych na początku kadencji sejmu na 4 lata.Jego zadaniem jest rozrzyganie w sprawach konstytucyjnych odpowiedzialnosci najwyższych urzędników panstwowych. Sąd Najwyższy to najwyższy organ odwoławczy od postanowień sądów niższej instancji. Sprawdza, czy wyroki są zasadne, może wqyrok skasować, a jego wyroki są ostateczne.Zadaniem sądów powszechnyvch jest rozstrzyganie spraw rodzinnych,cywilnych,nieletnich, gospodarczych, karnych i wykroczen pomiędzy obywatelami.Jest to sądownictwo dwuinstancyjne.Sądy rejonowe znajdujące się w większych miejscowościach wraz z wydziałami grodzkimi, rozpatrujją większość spraw z wyłączeniem tych, dla sądów okręgowych(jest ich 311).Sądy apelacyjne rozpatrują odwołania od wyroków(jest ich 11).Sądy okręgowe znajdują się w dużych miastach i rozpatrują sprawy "większego kalibru"(jest ich 43). Sądy administracyjne są specjalnie powołane do rozstrzygania skarg na nizgodne z prawem decyzje administracji. Sąd wojskowy należy do sądów szczególnych. Do ich zadań należy sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w siłach zbrojnych. Są powołane do orzekania w sprawach karnych oraz rozpatrują przestępstwa, które popełnili żołnierze w slużbie czynnej, a także niektóre popełnione przez cywilnych pracowników wojska.