Odpowiedzi

2009-12-18T18:53:13+01:00
A) ½log₅16x / *2 - 2log₅3x / 2
log5 32x - log5 1,5x=
log5 32x/1,5x =
log5 21,3


b) 4 + log₂5
log2 2 + log2 5 =
log2 10