Dam naj jak będzie porządnie xD

Podaj źródło informacji z którego korzystałeś.

Opisz krótko wybraną mniejszośc narodową lub etniczną. W tym celu odpowiedz na podane pytania. Skorzystaj z dostępnych źródeł informacji.
- Gdzie znajduje się największe skupisko danej mniejszości??
- Jak liczna jest ta zbiorowośc??
- Czy wydaje własną gazetę? Jeśli tak, jak brzmi je tytuł??
- Czy organizuje imprezy kulturalne?? Kiedy i gdzie się one odbywają??
- Czy posiada własne szkoły?? Jakiego języka uczą się w nich dzieci??
- Jakiego wyznania są członkowie tej mniejszości?? Czy mają własne instytucje religijne??
- Jakie inne organizacje tworzy dana mmniejszośc??
- Jakie są wspólne elementy kultury i tradycji narodu polsiego oraz wybranej mniejszości??

RATUJCIE HELP !!! xD

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T19:19:53+01:00
Białorusini to mniejszość narodowa tradycyjnie zamieszkała na południowo-wschodnich terenach województwa podlaskiego. Podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań narodowość białoruską zadeklarowało 47 640 obywateli polskich, w tym: w województwie podlaskim - 46 041, mazowieckim - 541, warmińsko-mazurskim - 226, lubelskim - 137, pomorskim - 117, zachodnio-pomorskim - 117. Największe skupiska obywateli polskich narodowości białoruskiej znajdują się w południowo-wschodnich powiatach województwa podlaskiego: hajnowskim (39,1 % mieszkańców powiatu), bielskim (19,80 %), siemiatyckim (3,46 %), białostockim (3,2 %) i w Białymstoku (2,53 %). Na terenie 12 gmin województwa podlaskiego przedstawiciele mniejszości białoruskiej stanowią ponad 20 % mieszkańców gminy, w tym w 4 - ponad 50 %.

W Parlamencie zasiada jeden przedstawiciel mniejszości białoruskiej wybrany z listy komitetu Lewica i Demokraci. W wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. mniejszość białoruska wystawiała swoich kandydatów na terenie województwa podlaskiego. Część środowisk mniejszości białoruskiej powołała odrębny komitet wyborczy – Białoruski Komitet Wyborczy. Na terenie powiatu hajnowskiego komitet ten występował jako Komitet Wyborczy Białorusko-Ludowy, a w powiecie bielskim zawiązał Koalicję Bielską. Ponadto kandydaci reprezentujący mniejszość białoruską ubiegali się o mandaty z list innych komitetów wyborczych. W wyniku wyborów trzech przedstawicieli mniejszości białoruskiej, ubiegających się o mandat z list komitetów Lewica i Demokraci oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, zostało wybranych do sejmiku województwa podlaskiego. Przedstawiciele mniejszości białoruskiej zasiadają również w radach powiatów hajnowskiego i bielskiego. Kilku przedstawicieli mniejszości białoruskiej zostało wybranych na stanowiska wójtów i burmistrzów gmin i miast województwa. Ponad trzydzieści osób należących do tej mniejszości zasiada, z ramienia komitetów mniejszości białoruskiej oraz innych komitetów wyborczych, w radach gmin województwa podlaskiego, w części z nich osoby należące do mniejszości wchodzą w skład ugrupowań sprawujących władzę.

W roku szkolnym 2005/2006 języka białoruskiego uczyło się w 40 placówkach oświatowych 3 535 uczniów należących do tej mniejszości.

Zdecydowana większość przedstawicieli mniejszości białoruskiej należy do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Główne organizacje:

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne,
Związek Białoruski w Rzeczypospolitej Polskiej - w skład którego wchodzą, działające autonomicznie: Białoruskie Stowarzyszenie Literackie "Białowieża", Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich, Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Białoruskie Zrzeszenie Studentów, Towarzystwo „Chatka” z Gdańska oraz partia polityczna Białoruskie Zjednoczenie Demokratyczne,
Białoruskie Forum Samorządowe w Rzeczypospolitej Polskiej,
Związek Młodzieży Białoruskiej,
Stowarzyszenie „Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej” w Hajnówce,
Towarzystwo Kultury Białoruskiej,
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego „AB-BA”.
Najważniejsze tytuły prasowe:

„Niwa” - tygodnik,
„Czasopism” - miesięcznik,
„Bielski Hostineć” – kwartalnik,
„Białoruskie Zeszyty Historyczne" – półrocznik,
„Termapiły” – rocznik,
„Annus Albaruthenicus” – rocznik.
Niepubliczne media:

Białoruskie Radio „Racja” – nadające programy w języku białoruskim.
Największe imprezy kulturalne:

Festiwal Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszcza”,
Festiwal „Piosenka Białoruska” w Białymstoku,
Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej „Jesień Bardów”,
Międzynarodowy Festiwal Kulturalny „Siabrouskaja Biasieda”,
Święto Kultury Białoruskiej w Białymstoku,
Święto „Kupalle” w Białowieży,
Polsko-Białoruskie Warsztaty Literackie „Biazmieżża”,
Konkurs Poezji i Prozy „Debiut”.
www.mswia.gov.pl z tąd korzystałem
17 4 17
2009-12-18T19:21:36+01:00
-Większość Romów zamieszkuje kraje europejskie, głównie Półwysep Bałkański, Europę Wschodnią i Centralną. Duże grupy spotykane są także w Ameryce Północnej, krajach byłego Związku Radzieckiego, Europie Zachodniej oraz w Ameryce Południowej.
-Współczesną populację Romów szacuje się na około 8-15 mln.
-Kultura romska znana była w Polsce od XV wieku przede wszystkim ze względu na swą bogatą tradycję muzyczną oraz rzemiosło kowalskie. W 1979 roku w Muzeum Okręgowym w Tarnowie powstał osobny dział gromadzący zbiory, dokumentację naukową oraz ikonografię dotyczącą kultury i historii Romów. Co roku w Gorzowie Wielkopolskim (Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich "Romane Dyvesa") oraz w Ciechocinku (Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów) odbywają się międzynarodowe festiwale kultury romskiej.
- Działające w Polsce romskie organizacje:
* Centralna Rada Romów,
* Stowarzyszenie Romów w Polsce,
* Centrum Kultury Romów w Polsce – Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne z siedzibą w Tarnowie,
* Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Cyganów RP "Solidarność" z siedzibą w Kielcach,
* Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Romów "Roma Union" z siedzibą we Włocławku,
* Stowarzyszenie Romów w Limanowej,
* Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Romów w RP w Kędzierzynie – Koźlu,
* Związek Romów Polskich w Szczecinku,
* Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce z siedzibą w Łodzi,
* Małopolskie Stowarzyszenie Romów w Andrychowie,
* Stowarzyszenie "Nowa Roma" z siedzibą w Lublinie,
* Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce z siedzibą w Krakowie,
* Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej "Kałe Jakha" z siedzibą w Krakowie,
* Stowarzyszenie Romów w Krakowie,
* Stowarzyszenie Romów w Polsce "Czerchań" z siedzibą w Bytomiu,
* Stowarzyszenie Społeczności Romskiej "Familia" w Tarnowie,
* Stowarzyszenie Romów w Stalowej Woli,
* Stowarzyszenie Kultury Romskiej "Hitano" w Olsztynie,
* Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.
-w większości są katolikami
-język romski
-TVP Białystok nadaje raz w miesiącu program, o tematyce związanej z mniejszością romską (cygańską) pt. My Romowie.

Źródło _ wikipedia

Pozdrawiam. :)
12 4 12