Zad.1
W hurtowni owoców zmagazynowano 15 ton jabłek. Codziennie hurtownia sprzedaje 120kg jabłek.
a. Napisz wzór wyrażający zależność między ilością jabłek pozostających w hurtowni a liczbą dni sprzedaży.
b. Określ dziedzine otrzymanej funkcji.
c. Podaj, na ile dni sprzedaży wystarczy zgromadzonych jabłek, jeśli przyjmiemy, że ilość kilogramó sprzedanych codziennie jabłek jest stała i wynosi 120kg.


zad.2
a. Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty A=(1;4) i B=(-3;-2)
b. Wyznacz równanie prostej równoległej do prostej y=6x-10 przechodzącej przez punkt A=(-1;2) oraz równanie prostej prostopadłej do tych prostych przechodzącej przez punkt B=(0;-3)
1

Odpowiedzi

2009-12-19T07:17:41+01:00
Zad.1
a) f(x)dni = 15000 - 120*dni gdzie x - liczba dni
b) D=<0,15000>
c) f(dni)=0
15000-120*dni = 0
15000=120 * dni
dni=125
na 125 dni

zad.2
a.
A=(1;4) B=(-3;-2)

y=ax+b

4=a+b
-2=-3a+b

4a=6
a=1,5

b=2,5
b.
Wszystkie proste równoległe do y=6x-10 są postaci y=6x+b. Współczynnik b wyznaczamy korzystając z tego, że punkt (-1, 2) ma być punktem tej prostej:
2=6∙(-1)+b→b=8
Zatem szukana prosta to
Y=6x+8.
Proste prostopadłe do y=6x-10 są postaci y= - -1/6x+b (iloczyn współczynników kierunkowych musi być równy -1). Współczynnik wyznaczamy jak poprzednio:
-3= - 1/6∙0+b
Szukana prosta to
Y= - 1/6x-3
Y=6x + 8
Y= - 1/6x - 3