REFERAT:
Przyczyny polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe upadki cesarstwa rzymskiego.
W pracy musi się znaleść
Wstęp:Temat pracy, ramy chronologiczne , od kiedy do kiedy, 476r konieć ces. rzymskiego
Rozwinięcie:po koleji przyczyny,
Zakończenie: dlaczego ces. upadło które przyczyny ważniejsze , a które mniej. ocena własna

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T09:52:30+01:00
Przyczyny polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe upadku cesarstwa Rzymskiego.
Za panowania cesarza M.Aureliusza (161-180) po raz pierwszy epoce Cesarstwa pojawiało się poważne zagrożenie Imperium od zewnętrzny stron wrogów. Od wschodu cesarstwo zaatakowali Partowie, których Rzymianie z wielkim trudem powstrzymali.
W II w. na linii Renu i Dunaju pojawiło się zagrożenie ze strony plemion barbarzyńskich.
W III w. Cesarstwo Rzymskie zaczęło przeżywać poważny kryzys polityczny. Jego objawami były przede wszystkim częste walki o tron. O tym , kto przejmie rządy, coraz większym stopniu decydowała armia, a kolejni cesarze dochodzili do władzy w wyniku buntów wojska.
Okres wojen i zamieszek po 235r. uważa się za ostateczny kres epoki pryncypatu.
W 212r cesarz Karakalla (211-217) nadał rzymskie obywatelstwo całej wolnej ludności Cesarstwa.
Próby reform podjął cesarz Dioklecjan (284-305), któremu udało się zapobiec groźbie rozpadu imperium.
Jedną z najważniejszych przyczyn upadku jest wyludnienie poprzez najazdy tureckie oraz poprzez epidemie. Wojny powodowały, że w państwie ginęli najsilniejsi mężczyźni, a co za tym idzie nastąpił kryzys przyrostu naturalnego. Wyludnienie miało także znaczące skutki w upadaniu miast. Oprócz niebywałych zniszczeń spowodowanych wojnami dochodziły jeszcze brak osób do sprawowania władzy w posiadłościach cesarskich. Wystąpił proces masowej emigracji. Największą z nich była Wędrówka Ludów.
Gospodarka państwa była zagrożona. Spowodowane to było spadkiem liczby ludności. Następstwem tego był wysoki obszar nieużytków rolnych. Migracje ludnościowe najczęściej ze wsi do miast, spowodowane zbyt wielką ilością podatków, powodowały wzrost liczby ludności na jednym terenie. Ludzie, chcący pracować na poważnych stanowiskach tj. rzemieślnicy, handlarze, byli zmuszeni do migracji do miast. Skutkiem tego był wzrost liczby ludności wiejskiej na miejskich stanowiskach. Nawet proces urbanizacji miast nie był jednak w stanie zapewnić godziwego bytu wszystkim mieszkańcom. Nastąpiło załamanie systemu podatkowego. Gleba, która przez tysiąclecia była poddawana ciągłemu wypasowi zwierząt, poprzez niewłaściwe zagospodarowanie terenu, doprowadzona została do występowania częstych erozji. Zmiany przyrodnicze w postaci ścinania lasów oraz wyjałowienia gleby, także stały się przyczyną migracji. Uprawiana ziemia stała się mało żyzna. Klimat, który się stopniowo oziębiał hamował możliwości rozwoju produkcji rolnej.