Odpowiedzi

1.wspomaganie różnych akcji humanitarnych
2.Oszczędzanie wody .
3.Szanowanie jedzenia.
4.Rozwijanie rolnictwa na terenach ,,Głodu”
5.Całkowite zlikwidowanie głodu było by możliwe gdyby trzech Najbogatszych ludzi świata oddało swój majątek na rzecz klęsk głodu.
10 2 10
Najlepsza Odpowiedź!
1)Podnoszenie świadomości w dziedzinie zasad prawidłowego uprawiania rolnictwa.
2)Wprowadzanie innowacji, głównie technicznych w rolnictwie.
3)Zastępowanie produktów roślinnych produktami zwierzęcymi.
4)Prowadzenie rozsądnej polityki przez państwa.
5)Wprowadzanie środków ochrony środowiska, zapobieganie zanieczyszczeniu gleb, powietrza i wód.
6)Tworzenie odpowiednich miejsc do magazynowania żywności.
7)Dbanie o stałe zwiększanie inwestycji w przemyśle rolno- spożywczym.
8)Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych.
9)Wykorzystanie zasobów żywnościowych mórz i oceanów.
10) Zwalczanie procesów niszczenia gleb.
11)Stosowanie racjonalnych metod gospodarki rolnej.

13 4 13