Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T14:18:11+01:00
Zasada równości wobec prawa jest to zasada mówiąca o tym, że np. sąd powinien traktowac wszystkich ludzi równo, nikogo nie dyksryminowac i potępiac ze względu na jego pochodzenie, rase, kolor skóry, religię, płec czy wykształcenie.
Urzeczywistnienie-czyli inaczej wprowadzenie w życie danej rzeczy
urzeczywistnienie zasady równości wobec prawa oznacza, iż zostanie ona wprowadzona w życie , w krajach w których ją przyjęto
1 5 1
2009-12-19T14:21:05+01:00
To zadanie było na maturze.
Tu masz arkusz odpowiedzi, tak powinno to być zrobione:

Zdający:
A. (0-4) wyjaśnia na dwóch przykładach urzeczywistnienie zasady równości wobec
prawa, np. prawa polityczne (wyborcze), równe prawa do ochrony zdrowia,
oświaty, równość płci, wolności zgromadzeń itp.
B. (0-4) wyjaśnia na dwóch przykładach urzeczywistnienie zasady równości szans
np. urzeczywistnienie równości szans w oświacie, dostępie do miejsc pracy,
urzędów, ochrony zdrowia, działalności gospodarczej (np. koncesje),
C. (0-6) przedstawia trzy konsekwencje dla państwa realizacji obu równości, np.
zapewnienie spokoju społecznego, monitorowanie funkcjonowania prawa,
obciążenie budżetu, dobre postrzeganie dawnego państwa w świecie,
D. (0-4) ocenia realizację zasady równości prawa w Polsce (na dwóch przykładach
np. wszyscy mają równe prawa wyborcze, uprzywilejowanie mniejszości
narodowych (brak progu wyborczego),
E. (0-4) ocenia realizacje zasady równości szans w Polsce na dwóch przykładach,
np. utrudniony dostęp do służby zdrowia, mniej studentów ze środowisk
wiejskich na studiach, niektóre grupy mają utrudnione możliwości manifestowania
swoich poglądów (przykłady negatywne), równość dostępu do
funkcji publicznych, równy start życiowy, równość kobiet i mężczyzn we
wszystkich sferach życia, tzn. uzyskaniu równego wykształcenia, pozycji
zawodowej, wynagrodzenia itp.
F. (0-6) wykorzystuje zamieszczone w arkuszu materiały źródłowe po 2 pkt za każdy
właściwie wykorzystany materiał
G. (0-1) przemyślana spójna struktura pracy, wstęp, rozwinięcie, zakończenie,
H. (0-1) praca poprawna pod względem językowym
Za pełne, logiczne, poprawne, merytoryczne przedstawienie przykładu – 2 pkt,
za niepełne 1 pkt.
2 3 2