Zaznacz akcent w podanych wyrazach:
przeczytaliśmy, oglądałybyście, polityka, jedliby, pisałyście, osiemset, fizyka, poprawiałyśmy, czterysta, robiliście, kupilibyśmy, logika, skoczyłyby, dziewięćset, muzyka.
Sformułuj wnioski z obserwacji:
Na trzeciej sylabie od końca akcentujemy...
Na czwartej sylabie od końca akcentujemy...

Na już!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-13T21:01:53+02:00
Prze-czy-TA-li-śmy
o-glą-da-ŁY-by-ście
po-LI-ty-ka
JE-dli-by
pi-sa-ŁY-ście
O-siem-set
FI-zy-ka
po-pra-WIA-ły-śmy
CZTE-ry-sta
ro-bi-LI-ście
ku-po-wa-LI-by-śmy
LO-gi-ka
sko-CZY-ły-by
DZIE-więć-set
MU-zy-ka
1 2 1