Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T19:05:33+01:00

OPORY RUCHU
Wszystkie ciała poruszające się w naszym otoczeniu napotykają na mniejsze lub większe
opory ruchu. Siły oporu są zawsze skierowane przeciwnie do kierunku wektora prędkości
ciała i starają się powstrzymywać jego ruch.
Opory ruchu występują zawsze wówczas, gdy badane ciało ślizga się lub toczy po
powierzchni innych ciał lub też, gdy poruszają się w ośrodkach takich, jak ciecze i gazy,
które łącznie będziemy nazywali płynami.
Źródłem siły tarcia są mechaniczne opory ruchu oraz oddziaływania międzycząsteczkowe
występujące między drobinami obu stykających się ciał. Wartość współczynnika tarcia zależy
od rodzaju oraz jakości (gładkości) stykających się powierzchni. W skrajnych przypadkach
może on przybierać wartości nawet znacznie większe od jedności. Wynika to z dominacji
dużych sił oddziaływania międzycząsteczkowego, zwłaszcza podczas braku warstwy
powietrza między trącymi powierzchniami.