Odpowiedzi

2009-12-19T22:59:35+01:00
Środki stylistyczne dzielą się na:
FONETYCZNE (brzmieniowe)
- instrumentacja głoskowa – eufonia
- onomatopeja
- rym (żeńskie – męskie, dokładne – niedokładne, parzyste – krzyżowe – przeplatane)
- rytm
- współbrzmienia
- aliteracje
MORFOLOGICZNE (zabiegi dokonywane przez artystę w budowie wyrazu)
- archaizmy
- praesens historicum – formy czasu teraźniejszego w opowiadaniu o przeszłości
- zdrobnienia
- zgrubienia
- formacje o charakterze żartobliwym
- neologizmy
- figury etymologiczne („tchórząc tchórzliwiej od tchórza”)
SKŁADNIOWE (zabiegi dokonywane przez artystę w składni)
- apostrofa (w formie wołacza, ton patetyczny)
-- inwokacja
- powtórzenia
-- anafora (te same wyrazy na początku wersu)
-- polisyndeton (te same spójniki na początku wersu)
- refren
- paralelizm składniowy (powtórzenia składniowych schematów)
- inwersja (szyk przestawny)
LEKSYKALNE
- poetyzmy (wyrazy, które wykazują podniosłe nacechowanie stylistyczne, których zakres występowania jest ograniczony do stylu artystycznego – „ruń, darń, błonie, kobierzec, brzask”)

Tropy poetyckie(mają charakter słowno – składniowy)
- epitet
- porównanie
- metafora
- symbol
- hiperbola
- oksymoron
- metonimia (zamiennia – coś zamiast czegoś „kraina kwitnącej wiśni” zamiast Japonia)
- synekdocha (część zamiast całości – pars pro toto – „głowę opruszył siwy włos” zamiast osiwieć)
- animizacja (rzecz lub osoba nabiera cech zwierzęcych)
- personifikacja (rzecz lub zwierzę nabiera cech ludzkich)
- reifikacja (istota żywa nabiera cech rzeczy)
2009-12-19T23:29:24+01:00
Środki stylistyczne dzielą się na:
1. FONETYCZNE (brzmieniowe)
- instrumentacja głoskowa – eufonia
- onomatopeja
- rym (żeńskie – męskie, dokładne – niedokładne, parzyste – krzyżowe – przeplatane)
- rytm
- współbrzmienia
- aliteracje
2. MORFOLOGICZNE (zabiegi dokonywane przez artystę w budowie wyrazu)
- archaizmy
- praesens historicum – formy czasu teraźniejszego w opowiadaniu o przeszłości
- zdrobnienia
- zgrubienia
- formacje o charakterze żartobliwym
- neologizmy
- figury etymologiczne („tchórząc tchórzliwiej od tchórza”)
3. SKŁADNIOWE (zabiegi dokonywane przez artystę w składni)
- apostrofa (w formie wołacza, ton patetyczny)
-- inwokacja
- powtórzenia
-- anafora (te same wyrazy na początku wersu)
-- polisyndeton (te same spójniki na początku wersu)
- refren
- paralelizm składniowy (powtórzenia składniowych schematów)
- inwersja (szyk przestawny)
4. LEKSYKALNE
- poetyzmy (wyrazy, które wykazują podniosłe nacechowanie stylistyczne, których zakres występowania jest ograniczony do stylu artystycznego – „ruń, darń, błonie, kobierzec, brzask”)
2 2 2