Odpowiedzi

2009-12-19T20:28:32+01:00

1. Sejm - organy Sejmu: Marszałek Sejmu, Prezydium Sejmu, Konwent Seniorów, komisje sejmowe,

2. Marszałek Sejmu – art. 110 K – wybierany z grona posłów, przewodniczy obradom, strzeże praw Sejmu, reprezentuje Sejm na zewnątrz,
- wybór (art. 4 Regulaminu) – kandydata może zgłosić grupa co najmniej 15 posłów (poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę); wybór – bezwzględną większością głosów w głosowaniu imiennym, chyba że Sejm postanowi inaczej; zgłoszono więcej niż 1 kandydata, a żaden nie uzyskał w pierwszym głosowaniu bezwzględnej ilości głosów – kolejne głosowanie, skreślenie kandydata, który uzyskał najmniej głosów; jeżeli w wyniku kolejnego głosowania nie zostanie wybrany Marszałek – ponowne wybory od początku,
- Marszałek Sejmu (art. 10 Regulaminu): stoi na straży praw i godności Sejmu, reprezentuje Sejm, zwołuje posiedzenia, przewodniczy obradom, czuwa nad tokiem i terminowością prac Sejmu i jego organów, kieruje pracami Prezydium Sejmu, zwołuje Konwent Seniorów i przewodniczy jego obradom, nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym oraz wnioskom organów państwa skierowanym do Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, nadaje bieg dokumentom przedkładanym w sprawach związanych z członkostwem RP w UE, prowadzi sprawy ze stosunków z Senatem, parlamentami innych krajów, prowadzi sprawy z zakresu stosunków Sejmu z instytucjami i innymi organami UE, udziela posłom niezbędnej pomocy w ich pracy, nadaje w drodze zarządzenia statut Kancelarii Sejmu, powołuje i odwołuje szefa Kancelarii Sejmu,
- inne kompetencje Marszałka Sejmu – zastępowanie Prezydenta RP w razie przeszkody w sprawowaniu urzędu, zarządzanie wyborów Prezydenta, przewodniczenie Zgromadzeniu Narodowemu, opinia w sprawie skrócenia kadencji Sejmu, art. 191 K – składanie wniosków do TK o zbadanie zgodności z K aktu normatywnego lub w razie sporu kompetencyjnego, członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego, możliwość zgłoszenia kandydatury na Prezesa NIK, powołanie 2 – 4 wice Prezesów NIK na wniosek Prezesa NIK, powołanie członków kolegium NIK (7 przedstawicieli nauk prawnych i ekonomicznych, 7 dyrektorów jednostek organizacyjnych NIK lub doradców Prezesa NIK, spośród których Prezes NIK powołuje sekretarza kolegium), wniosek o powołanie i odwołanie RPO.
1 5 1
2009-12-19T20:31:39+01:00
Struktura- jest to układ klas wielkości danego zjawiska. w tym przypadku sejmu i senatu.

może być?:)
3 1 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T20:37:00+01:00
W polsce parlement skałąda się z sejmu i senatu.
Sejm składa się z 460 posłów wybieranych w wbyborach. Aby móc należec do sejmu musisz miec ukńczone 21 lat.Kadencja sejmu trwa 4 lata. Może i krócej jeżeli zostanie podjęta uchwała przec dwie trzecie posłów. lub prezydeny może skrócic kadencję sejmu.
Organami sejmu są:Marszałek(reprezentuje sejm, zwołuje posiedzenie Izby i przewodniczy w ich obradach) Posłowie zasiadający w sejmie.
Sejm stanowi funkcję kontrolną wobec rządu.

Senat: Składa się ze 100 senatorów wybieranych w tajnym głosowaniu. Kadencja senatu trwa 4 lata. Aby należec do senatu musisz miec ukończone 30 lat.Organami senatu są:Marszałek senatu( zwołuje posiedzenia Izby) Senatorzy pracują w 14 komisjach stałych.
Senat zajmuje się sutwami które zostały uchwalone wcześniej przez sejm. Ustawa musi byc rozpatrzona w ciągu 30 dni, jeżeli jest to ustawa pilna mają na to 14 dni.

1 5 1