Odpowiedzi

2009-12-20T14:28:30+01:00
Cele ogólne:

-rozwijanie umiejętności odbioru różnorodnych tekstów kultury,
-motywowanie do poznawania różnorodnych tekstów kultury wzbogacających wiedzę o człowieku, życiu i świecie,
-kształtowanie kreatywnych postaw w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności,
-doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi mówionych zgodnie z okolicznościami.

Cele operacyjne:

-czytanie tekstu ze zrozumieniem,
-selekcjonowanie, systematyzowanie i hierarchizowanie istotnych informacji,
-poszerzanie zasobu słownictwa związanego z filmem,
-definiowanie pojęć: synkretyzm, hybryda, hybrydyzacja, hybryda filmowa,
-rozpoznawanie i wskazywanie cech gatunków filmowych,
-dostrzeganie celowości tworzenia hybryd gatunkowych,
-formułowanie własnych wniosków na temat tworzenia hybryd gatunkowych,
-efektywne współdziałanie w zespole,
-rozwiązywanie problemów w twórczy sposób.
25 2 25