Odpowiedzi

2009-12-20T15:07:19+01:00
Jedną z tradycji Świąt Bożego Narodzenia jest obdarowywanie swoich bliskich prezentami. Kupowanie upominków w okresie bożonarodzeniowym stanowi bardzo istotną część tych świąt. A po wigilijnej wieczerzy mogą dać wiele przyjemności, pod warunkiem jednak, że uda nam sie sprawić komuś prawdziwą frajdę.
Świąteczna kuchnia bogata jest w kapustę, ryby i grzyby. Należy podkreślić, że podczas kolacji wigilijnej nie spożywamy mięsa. Do stołu zasiadamy dopiero gdy zaczyna się ściemniać. Wielu ludzi oczekuje pojawienia się pierwszej gwiazdki na niebie, która z godnie z biblią była znakiem narodzin Chrystusa. Do momentu rozpoczęcia uroczystego posiłku osoby dorosłe obowiązuje całkowity post. Dzień wigilijny to moment kiedy należy zająć się ubieraniem choinki. Tradycja strojenia drzewka przywędrowała do nas z Niemiec. Zwyczaj ten wrósł już mocno w naszą kulturę i dziś nie wyobrażamy sobie świąt bez choinki.

Polska jest jedynym krajem w którym podczas świątecznej kolacji ludzie dzielą się opłatkiem. Tuż przed rozpoczęciem konsumpcji dzielimy się nim składając sobie życzenia. Obyczaj ten jest bardzo piękny i ważny dla nas wszystkich. Zwyczaj łamania się opłatkiem nawiązuje do dzielenia się chlebem. Snując rozważania o świętach nie można zapomnieć o pasterce, czyli uroczystej mszy świętej, która odprawiana jest na pamiątkę narodzin Chrystusa. Od tego momentu w kościołach i domach śpiewane są wspaniałe polskie kolędy.

Święta to także czas obdarowywania bliskich prezentami. To zwyczaj, który wpisał się na dobre do polskiej kultury. Upominki kupujemy rodzicom, rodzeństwu, przyjaciołom. Podarunki są bardzo miłym zwyczajem, szczególnie lubianym przez dzieci, które pod poduszkę, czy pod choinkę otrzymują najpiękniejsze podarunki w roku. Najczęściej wręczamy sobie biżuterię, książki, ubrania, a dzieci obdarowujemy zabawkami.


1.co stanowi istotną część świąt?
2.w co bogata jest świąteczna kuchnie?
3.kiedy zasiadamy do stołu?
4.bez czego nie można wyobrazić sobie świąt?
One of the traditions of Christmas is giving is their loved ones with gifts. Buying gifts during Christmas is a very important part of this holiday. And on Christmas Eve can give much pleasure, provided, however, that we manage to make someone a real fun.
Christmas cuisine is rich in cabbage, fish and mushrooms. It should be noted that during the Christmas Eve dinner, do not eat meat. Sit at the table only when it starts to grow dark. Many people expect the emergence of the first stars in the sky, which harmonizes well with the bible was a sign of Christ's birth. Until the start of the ceremonial meal, adults are a completely post. Christmas Eve is the time when you should take the clothing of a Christmas tree. The tradition came to the tree tuning us out of Germany. This custom was already firmly rooted in our culture today can not imagine Christmas without a Christmas tree.

Poland is the only country in which, during Christmas dinner, people share the wafer. Just before the start of the consumption share it by making a wish. This custom is very beautiful and important for us all. The custom of breaking the wafer refers to the sharing of bread. Extending the considerations of the holidays you can not forget about the Midnight Mass, a solemn Mass which is celebrated to commemorate the birth of Christ. Since then, the churches and houses are wonderful singing Polish carols.


Christmas is also a time of giving loved ones gifts. It is a habit which entered the well to the Polish culture. Buy gifts for parents, siblings, friends. Gifts are very pleasant custom, especially liked by children under the pillow or under the Christmas tree are replaced by the most beautiful gifts of the year. Frequently we give each other jewelry, books, clothes, and is giving children toys.


1. which is an important part of Christmas?
2. which is rich in Christmas kitchens?
3. when you sit at the table?
4. without which you can not imagine the holidays?


8 4 8