Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T19:49:45+01:00
Zasady bhp na wfie
W celu wyeliminowania zagrożeń należy przestrzegać między innymi następujących zasad bhp:

1) w czasie zajęć zarówno obowiązkowych jak i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego uczniowie nie powinni pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych,
2) grupy ćwiczących powinny obejmować uczniów nie wykazujących znacznych różnic w rozwoju fizycznym,
3) w czasie prowadzenia zajęć należy zwracać uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu uczniów, dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności,
4) uczniowie uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinni być zwolnieni w danym dniu z wykonywania określonych ćwiczeń,
5) podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych należy stosować metody i urządzenia zapewniające pełne bezpieczeństwo, w wielu przypadkach koniecznie jest ubezpieczenie ucznia ćwiczącego,
6) urządzenia sportowe oraz sprzęt należy utrzymywać w stanie zapewniającym pełne bezpieczeństwo uczniów; stan techniczny i przydatność urządzeń sportowych i sprzętu powinny być sprawdzane obowiązkowo przed każdym zajęciami,
7) nie wolno wydawać uczniom sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia, jeżeli nie można zapewnić uczniom odpowiedniego nadzoru odpowiednich osób dorosłych (dotyczy to np. dysków, kul, młotów, oszczepów, łuków, broni sportowej itp.),
8) w salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego,
9) nauka pływania może odbywać się w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych i pod stałym nadzorem,
10) na jednego opiekuna podczas nauki pływania nie może przypadać więcej jak 15 uczniów,
11) miejsca przeznaczone na naukę pływania powinny być wyposażone w sprzęt zapewniający uczniom bezpieczeństwo (koła ratunkowe, liny),
12) nie wolno urządzać dla młodzieży ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach i jeziorach,
13) przy wyjściu lub wyjeździe z uczniami poza teren szkoły na zajęcia z wychowania fizycznego powinien być zapewniony odpowiedni nadzór (co najmniej jeden opiekun dla grupy 15 uczniów).


zasady kozystania z sali gimnastycznej

1.Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej i Szkolnego Klubu Sportowego pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego, instruktora lub trenera..

2. Sala gimnastyczna może zostać przeznaczona również do przeprowadzenia okolicznościowych imprez szkolnych.

3. Każda klasa czy zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład i porządek w jej obrębie, jak i w szatni czy na sąsiadującym z nią korytarzu.

4.Należy szanować sprzęt i urządzenia znajdujące się w sali gimnastycznej

5. Za umyślne zniszczenie przedmiotów, sprzętu i wyposażenia należącego do sali gimnastycznej obowiązuje odpłatność 100% ( bez względu na stan w jakim był sprzęt) lub jego naprawa we własnym zakresie.

6. Szkoła nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem obowiązujących regulaminów oraz nie odpowiada za kradzieże i pozostawione w sali przedmioty.

7.W przypadkach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązuje status szkoły.


II. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ:

1. Nauczyciel - opiekun każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do przeglądu sali i sprzętu sportowego pod kątem zapewnienia bezpiecznego ich użytkowania przez uczniów.

2. O ewentualnych problemach informuje dyrektora szkoły i dokonuje wpisu do zeszytu usterek znajdującego się w sekretariacie szkoły.

3. Sprzęt do ćwiczeń można rozstawić wyłącznie pod obecność prowadzącego.

III.CZYNNOŚCI PODCZAS TRWANIA ZAJĘĆ:

1. Podczas zajęć w sali można przebywać jedynie w zmiennym obuwiu oraz stroju sportowym.

2. Za bezpieczeństwo ćwiczących, stan techniczny urządzeń i przyborów oraz ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem odpowiada prowadzący zajęcia.

3. Uczniowie na sali gimnastycznej mogą przebywać jedynie pod opieką prowadzącego zajęcia.
4Wszystkich przebywających na sali, a w szczególności ćwiczących obowiązuje bezwzględne stosowanie się do regulaminu, karności i zdyscyplinowania.
IV.CZYNNOŚCI ZABRONIONE:

1.Użytkownikom bezwzględnie zabrania się:

a.samowolnego korzystania z przyborów i sprzętu sportowego;

b.wnoszenia na salę i spożywania posiłków oraz napojów;

c.ćwiczenia oraz noszenia na sali podczas zajęć wisiorków, łańcuszków, kolczyków, zegarków;

IV.CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ:

1. Po zakończeniu zajęć użytkownicy uporządkowują sprzęt i salę, nauczyciel po kontroli sali, gasi zbędne oświetlenie wychodzi zamykając salę.

V. POSTEPOWANIE PODCZAS SYTUACJI NIETYPOWEJ I PODCZAS AWARII

1.W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku na sali gimnastycznej , prowadzący zajęcia winien niezwłocznie powiadomić pielęgniarkę szkolną, rodziców- opiekunów ucznia, dyrekcję szkoły oraz w razie potrzeby wezwać : pogotowie ratunkowe tel. 999


mam nadzieje ze troche pomoglam ;)
4 4 4