Zrobić w tabelce porównanie paprotników i mszaków..
Opisać baaaardzo, baaardzo szczegółowo aparaty szparkowe i wyjaśnić pojęcia:
jednopienność
dwupienność
przemiana pokoleń
przedrośle
splątek
zarodek
zarodnik
zarodnia
zalążek
zalążnia
woreczek zalążkowy

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-20T17:56:11+01:00
Aparat szparkowy- jest to wytwór skórki części nadziemnych roślin wyższych, służy do wymiany gazowej i transpiracji. Zbudowany z dwóch komórek szparkowych o nierównomiernie zgrubiałych ścianach komórkowych, komórek przyszparkowych i szparki - przestworu międzykomórkowego występującego między nimi. Stopień otwarcia aparatu szparkowego zależy od turgoru komórek szparkowych i przyszparkowych, wysoki turgor- szparka otwarta, niski- zamknięta.

Jednopienność- rozdzielnopłciowość u roślin polegająca na wytworzeniu przez jednego osobnika dwóch rodzajów kwiatów- słupkowych(żeńskich) i pręcikowych(męskich).

Dwupienność - u mszaków i paprotników występowanie rozdzielnopłciowych gametofitów- męskiego i zeńskiego np. u płonnika i widliczki.

Przemiana pokoleń- regularne występowanie po sobie pokolenia rozmnażającego się płciowo- gametofitu i bezpłciowo- sporofitu. Gametofit jest pokoleniem haploidalnym i na drodze mitozy gametangiach wytwarza gamety.

Przedrośle-gametofit paprotników (skrzypy, paprocie, widłaki). Niewielki, zazwyczaj samożywny, plechowaty twór, na którym wytwarzane są gametangia.

Splątek- młodociane, krótkotrwałe standium w rozwoju gametofitu mszaków. Splątek powstaje z kiełkującego zarodnika i ma postać nitkowatej lub blaszkowatej plechy.

Zarodek- młody organizm niezdolny do samodzielnego życia. Zarodek powstaje po podziałach mitotycznych zygoty.

Zarodnik- jednokomórkowy twór służący roślinom i grzybom do rozmnażania bezpłciowego.

Zarodnia- jedno- lub wielokomórkowy twór powstający w obrębie sporofitu roślin. W zarodni po mejozie powstają haploidalne zarodniki służące do rozmnażania bezpłciowego.

Zalążek- element budowy kwiatów żeńskich u roślin nagonasiennych. Jest homologiczny do makrosporangium paprotników.

Zalążnia- dolna, rozszerzona część słupka w kwiecie okrytonasiennych.

Woreczek zalążkowy- dojrzały gametofit żeński u roślin okrytozalążkowych. Woreczek zalążkowy rozwija się z jednej haploidalnej komórki powstającej w ośrodku zalążka po mejozie.
2 5 2
2009-12-20T23:05:43+01:00
Aparaty szparkowe u roślin dwuliściennych mają kształt nerkowy, natomiast u jednoliściennych piszczelowy.
Są one niezbędne do przewietrzania rośliny i kontrolowanego parowania wody(transpiracja) W większości składają się z dwóch komórek szparkowych (wyjątek stanowią wątrobowce), między którymi znajduje się szczelina (szparka). Napływ wody do kom. szparkowych powoduje zwiększenie w nich uwodnienia czyli turgoru. W zależności od typu aparatu szparkowego powoduje to albo wygięcie kom.(u dwuliściennych) albo ich rozsunięcie (u jednoliściennych), co prowadzi do powiększenia szczeliny szparki. W razie odpływu wody z kom. szparkowych następuje ich obkurczenie i zamknięcie szparki, co zmniejsza transirację, ale też ogranicza wym. gazową. Największe skupienie aparatów szparkowych wyst. na spodniej pow. liści, ale spotykane są też na wierzchu iści (głównie u roślin siedlisk wilgotnych) na niezdrewniałych łodygach, na owocach itp. brak ich natomiast w skórce korzenia.
Jednopiwenność - gametangia męskie i żeńskie występują na tej samej roślinie.
Dwupienność - na roślinie wyst. albo gametangia męskie albo żeńskie.
Przemiana pokoleń to "przechodzenie" z organizmu haploidalnego (1n) na diploidalny (2n).
Przedrośle czyli gametofit.
Splątek- wielokom. twór będący młodocianą formą gametofitu z którego wyrasta kilka odrębnych łodyżek zw. gametoforami.
Zarodek - osobnik roślinny lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym.
Zarodnik - powstaje w zarodni.
Zarodnia - miejsce gdzie są produkowane zarodniki.
Zalążek - żeński organ rozmnażania
Zalążnia - miejsce w którym są zgromadzone zalążki. znajduje się ona w słupku.
Woreczek zalążkowy to gametofit żeński. Składa się z 7 kom. które tw. się wokół jąder powstałych z trzykrotnego podziału haploidalnego jądra makrospory. Trzykrotny podział mitotyczny i powst. 6 haploid. kom. Dwa dozostałe jądra łączą się tworząc diploid. jądro centralne.


3 4 3