Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T16:37:56+01:00
Adolf Hitler ur. 20 kwietnia 1889 w Braunau am Inn, zm. 30 kwietnia 1945 w Berlinie. Polityk niemiecki, malarz, kanclerz Niemiec od 1933, führer i kanclerz Rzeszy od 1934, przywódca Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników NSDAP. Agresywna polityka zagraniczna, którą stosował, doprowadziła do rozpętania przez Niemcy II wojny światowej, w wyniku której zginęło ok. 50 milionów ludzi. Hitler rozpoczął politykę zbrojeń i "pokojowych podbojów". 16 marca 1935 wprowadził powszechny obowiązek służby wojskowej w nowo utworzonych siłach zbrojnych – Wehrmachcie. 7 marca 1936 zerwał traktat lokarneński remilitaryzując Nadrenię. 12 marca 1938 doprowadził do przyłączenia Austrii do Niemiec. Pozorując działania pokojowe, 18 września 1938 na zjeździe NSDAP w Norymberdze, potwierdził uznanie granic z Polską i Francją za ostateczne. Hitler przez cały 1939 rok zgłaszał pretensje do Gdańska, domagając się likwidacji polskich uprawnień do tego miasta gwarantowanych przez Ligę Narodów. 23 sierpnia 1939 z jego inicjatywy podpisano układ ze Związkiem Radzieckim, znany jako pakt Ribbentrop-Mołotow. Hitler dążył do usunięcia również Cyganów, jako tzw. podludzi, a także izolacji i wyniszczenia niemieckich homoseksualistów. Wszczął programy masowych mordów na osobach chorych psychicznie. Około 51 milionów Słowian zamieszkujących Europę Środkowo-Wschodnią planowano usunąć poprzez eksterminacje czy przesiedlenia na wschód, głównie na Syberię. Zakładano też germanizację elementów określanych przez pseudonaukowe wytyczne niemieckiej teorii rasowej jako "wartościowe rasowo". 9 czerwca 2006 w miejscu gdzie był schron Führera odsłonięto tablicę informująca zarówno o budowli, jak i o fakcie popełnienia w tym miejscu samobójstwa przez Hitlera.
Zwłoki dyktatora i jego małżonki zostały spalone przez esesmanów ze straży przybocznej. Informacje o okolicznościach śmierci i fakt bezspornej identyfikacji odnalezionych w Berlinie przez Rosjan zwłok obojga został na wiele lat utajniony, gdyż prawda nie odpowiadała wersji głoszonej przez oficjalną propagandę.


Adolf Hitler geboren. April 20, 1889 in Braunau am Inn, gestorben. April 30, 1945 in Berlin. Deutsch Politiker, ein Maler, der deutsche Kanzler seit 1933, dem Führer und Reichskanzler im Jahre 1934, der Führer der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei NSDAP. Aggressive Außenpolitik, das angewandt führte die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges Deutschland, die sich an der Tötung von rund 50 Millionen Menschen. Hitler wurde eine Politik der Aufrüstung und "friedliche Eroberung". März 16, 1935 führte eine allgemeine Verpflichtung des Wehrdienstes in der neu gebildeten Streitkräfte - die Wehrmacht. March 7, 1936 brach der Vertrag von Locarno Militarisierung Rheinland. März 12, 1938, führte zur Verbindung von Österreich nach Deutschland. Simulierten Friedenssicherung, 18. September 1938, Reichsparteitag in Nürnberg, Deutschland, bestätigt die Anerkennung der polnischen Grenze und Frankreich für das Finale. Hitlers 1939 Jahre in der gesamten Forderungen berichtet in Danzig, fordern die Liquidierung der polnischen Rechte, um die Stadt von der Liga der Nationen garantiert. August 23, 1939 auf seine Initiative unterzeichneten Vereinbarung mit der Sowjetunion, die so genannte Molotow-Ribbentrop-Pakt. Hitler versucht, die Zigeuner zu beseitigen, wie gerufen. Untermenschen, sowie Isolation und Zerstörung der deutschen Homosexuellen. Programme initiiert den Massenmord an psychisch kranke Menschen. Etwa 51 Millionen Slawen in Mittel-und Osteuropa geplant Ausrottung, oder durch die Umsiedlung nach Osten entfernt, vor allem nach Sibirien. Nahm eine Germanisierung der Elemente durch die pseudo-wissenschaftlichen Theorien der Rasse Richtlinien der Deutschen als "rassisch wertvolle definiert." Juni 9, 2006 an der Stelle, wo er war der Führerbunker enthüllt eine Reihe von Information sowohl das Gebäude sowie über die Tatsache an dieser Stelle von Hitler zum Selbstmord zu begehen.
Die Leiche des Diktators und seiner Frau wurden von der SS-Aufseherin verbrannt. Informationen über die Umstände des Todes und die Identifizierung der unbestrittene Tatsache, von den Russen in Berlin gefunden, sowohl den Körper für viele Jahre wurde verschlüsselt, es nicht ganz Version der Wahrheit verkündet von der offiziellen Agitation.

Będzie naj?
Myślę, że pomogłem ;]