Odpowiedzi

2009-12-20T16:30:00+01:00
Powietrze jest bezbarwne, bezwonne, bez smaku, słabo rozpuszczalne w wodzie. Skroplone powietrze jest bladoniebieskie. Gęstość powietrza zależy od ciśnienia, temperatury oraz składu, dla suchego powietrza, przy ciśnieniu atmosferycznym, na poziomie morza, w temperaturze 20 °C wynosi 1,2 kg/m³. Temperatura topnienia zestalonego powietrza wynosi około -213 °C, a temperatura wrzenia około -191 °C.Powietrze zawiera różną, zależną od warunków otoczenia, ilość pary wodnej. Zawartość pary wodnej w powietrzu jest zależna od wielu czynników i zmienia się w zakresie 0 – 4%.

Do oceny stopnia wilgotności powietrza stosuje się dwie wielkości:

* wilgotność bezwzględną określającą ilość wody w gramach zawartej w 1 m³ powietrza, przy określonym jego ciśnieniu i temperaturze (zwykle są to warunki normalne fizyczne lub techniczne)
* wilgotność względną określającą stosunek ilości pary wodnej zawartej w 1 m³ powietrza, przy określonym ciśnieniu i temperaturze, do ilości pary wodnej maksymalnie możliwej do pochłonięcia w tych warunkach przy zupełnym nasyceniu powietrza. Stosunek ten zwykle podaje się w procentach. Na ogół, aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń pneumatycznych, należy tak osuszać zasilające je powietrze, żeby jego wilgotność względna w najniższej temperaturze pracy nie przekroczyła 80%.
1 3 1
2009-12-20T16:40:02+01:00
Powietrze jest substancją niezbędną do życia człowieka oraz większości organizmów.
Potrzebne jest do spalania , butwienia i procesów utleniania.
Z powietrza uzyskuje się np. azot i tlen.
Powietrze wzbogacone w tlen stosuje się w procesach przemysłowych i do uzyskiwania wysokich temperatur.
Ze względu na różne właściwości powietrza jeszcze w 18 wieku mówiono o ''rodzajach powietrza''.
2009-12-20T16:52:22+01:00
Powietrze jest substancją niezbędną do życia człowieka oraz większości organizmów na Ziemi. Jest konieczne do spalania, butwienia i wszelkich procesów utleniania. Ze skroplonego powietrza uzyskuje się : azot, tlen, gazy szlachetne. Powietrze wzbogacone w tlen stosuje się do różnych procesów przemysłowych oraz do uzyskiwania wysokich temperatur. Powietrze jest mieszaniną jednorodną gazów. Jest bezbarwne, nietoksyczne, bez smaku i zapachu, słabo rozpuszcza się w wodzie.
1 1 1