Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-24T22:56:00+01:00
Temat kosztów jest bardzo wdzięczny dla przeciwników energetyki jądrowej. Można bowiem, posługując się różnymi dostępnymi, ale nie koniecznie wiarygodnymi i reprezentatywnymi danymi, formułować bardzo daleko idące wnioski. Mając na uwadze to, a przede wszystkim potrzebę posiadania własnych, dostosowanych do warunków polskich danych o kosztach wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, Ministerstwo Gospodarki zleciło wykonanie stosownej ekspertyzy. Taka wiedza jest niezbędna do właściwego zaprogramowania wprowadzenia i rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Od czynników kosztowych w bardzo dużym stopniu zależeć będzie skala i tempo budowy elektrowni jądrowych, a więc tego, jak duży będzie udział energii z atomu w naszym „energy mix” i ścieżka jego osiągania. Oczywiście energia elektryczna jest nam potrzebna, a w kolejnych latach potrzeby te będą wzrastały. Wynika to z projektu „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”. Oznacza to, że musimy ją wytwarzać, a poziom kosztów generacji energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, węglowych i gazowych oraz odnawialnych źródłach energii będzie miał znaczący wpływ na proporcje udziału tych nośników energii. Zatem analiza kosztowa musi być analizą porównawczą kosztów wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o różne nośniki.

W zleceniu zawarliśmy bardzo istotny wymóg – zakres analizy, a szczególnie koszty, jakie będzie ona obejmować, muszą być takie same dla wszystkich rodzajów wytwarzania energii elektrycznej. To stanowi podstawowy warunek wiarygodności analizy porównawczej pod względem kosztowym. Analiza obejmować będzie koszty amortyzacji, kapitału, eksploatacji i remontów, paliwa oraz zdyskontowany koszt likwidacji jednostki. Koszt paliwa ma uwzględniać cenę przygotowania, zużycia i zagospodarowania paliwa, a także transportu oraz magazynowania operacyjnego i ostatecznego, z ewentualnym recyklingiem odpadów. W analizie uwzględniony będzie charakter źródeł wytwarzania, tj. obciążenie bazowe i szczytowe, czas pracy w ciągu roku, uwarunkowania rozwojowe i charakter lokalny. Bardzo ważnym wymogiem opracowania jest objęcie analizą tylko nowoczesnych technologii. Dla energetyki jądrowej będą to zawansowane technologie III generacji, takie jak EPR – budowany aktualnie w Finlandii i Francji, AP-1000 – realizowany w Chinach i USA oraz ABWR – budowany w Japonii i na Tajwanie. W przypadku elektrowni węglowych będą to porównywalnej wielkości czynne i stawiane bloki, oparte na technologii pyłowej i fluidalnej, zgazowaniu węgla IGCC, technologii spalania w tlenie oraz wykorzystujące technologie wielopaliwowe (węgiel, gaz, biomasa w jednej jednostce). Odnośnie elektrowni gazowych uwzględnione zostaną bloki gazowo-parowe i turbiny gazowe. Należy zaznaczyć, że jedną z istotnych pozycji kosztowych dla elektrowni węglowych i gazowych będą koszty zakupu uprawnień do emisji CO2. W przypadku odnawialnych źródeł energii zostanie wzięty pod uwagę charakter pracy, moc jednostkowa elektrowni i koszt rezerwowania mocy.