Zadanie!Pomocy

zad.1
przeprowadzono reakcję magnezu z kwasem solnym.W tym celu użyto kolejno:
a)4,8g magnezu;
b)0,2 mola magnezu;
c)12,04 * 10[do potęgi 22] atomów magnezu.
W którym wypadku otrzymano największą objętość wodoru?

zad.2
oblicz liczbę cząsteczek i atomów zawartych w 8g 02.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T23:01:30+01:00
Zad 2

Liczba cząsteczek - N
Stała avogadra NA
liczba moli -n

N=n x NA
N=?
NA=6,02*10 do 23 potegi atomów ,cząsteczek ,jonow
n-??

Obliczenie liczby moli w 8 g O2

1mol O2-16g
x moli O2-8g

1mol razy 8g
-------------- = x
16g

x= 0,5 mola O2

Podstawiamy do wzoru

N= 0,5 mola razy 6,02*10 do 23

N= 3,01*10 do 23 potegi cząsteczek O2

Obliczenie liczby atomow tlenu w 8 g O2

16gO2-6,02*10 do 23 potegi at tlenu
8gO2-x at lenu

8g x 6,02*10 do 23
-------------------- =x
16 g

3,01*10 do 23 atomow tlenu =x


zad 1

a)
Mg + 2HCL ---> MgCl2 + H24,2g Mg-- xg H2
24gMg -- 2g H2


4,2g x 2g
-----------= x
24g

0,35g=x


1 mol H2--2g---22,4dm3
0,35g--x dm3


0.35g x 22,4 dm3
-----------------= x
2g


x=3,92dm3


b)
1 mol Mg--1 mol H2
0,2molaMg--x moli H2

0,2 mola x 1 mol
-------------------- =x
1 mol

x = 0,2 mola H2


1 mol H2--22,4dm3
0,2 mola H2 -- x dm3

0,2 mola x 22,4dm3
-----------------------=x
1 mol

x= 4,48 dm3 H2


c) 12,04 * 10 do 22 to innaczej 1,2*10 do 23 atomów magnezu


1,2*10 do 23 atomów x atomow
Mg + 2 HCl--> MgCl2+ H2
6,02*10 do 23 2x6,02*10 do 23


1,2*10 do 23 x 2x 6,02*10 do 23
-------------------------------------=x
6,02*10 do 23

14,448*10 do 23
------------------ =x
6,02*10 do 23

x= 2,4 *10 do 23 at H2

1 mol H2 --6,02* 10 do 23
x moliH2-- 2,4*10 do 23

1 mol x 2,4*10 do 23
--------------------- =x
6,02* 10 do 23

x=0,398mola H2
x w przyblizeniu to 0,4 mola H2


1 mol H2---22,4 dm3
0,4 mol H2--x dm 3

0,4 mola x 22,4 dm3
------------------- =x
1 mol

x = 8,96 dm3 H2odp: Najwięcej wodoru wydzieli sie w punkcie c.