Odpowiedzi

2009-12-20T21:05:38+01:00
Świątynia włocławska była przez wieki wielokrotnie rozbudowywana i upiększana. Znajdują się w niej liczne dzieła sztuki, dające chlubne świadectwo świetności dawnych wieków i ludzi, którzy z tym miastem związali swoje losy. Srebrna nastawa ołtarzowa z XVIII w., piękna w formie późnorenesansowa kaplica NMP, liczne epitafia, nagrobek biskupa Piotra z Bnina Moszyńskiego, przyjaciela sławnego Kallimacha, czy późnogotycki obraz Wniebowzięcia NMP z 1475 roku - to tylko mały fragment długiej listy zabytków należących do tej świątyni.Włocławek zawsze związany był z Wisłą, wykorzystując ją do różnych celów gospodarczych. Nie tylko kajaki i inne sporty wodne, ale również wędrówki na łonie przyrody, turystyka kwalifikowana i rekreacja to propozycje dla tych, którzy chcą wypoczywać aktywnie. We Włocławku i okolicy są bardzo dobre warunki do pielęgnowania tego rodzaju upodobań i zainteresowań. Do otaczających Włocławek lasów i jezior prowadzą ścieżki rowerowe, biegnące w kierunku Kowala, Kruszyna, Wieńca, Nieszawy, Bobrownik i Dobrzynia nad Wisłą. Umożliwiają one obejrzenie obiektów krajoznawczych: zabytków, pomników przyrody, zakładów pracy, a przede wszystkim – oglądanie urokliwego krajobrazu. Uprawiający turystykę rowerową będą mogli zdobywać punkty Kolarskiej Odznaki Turystycznej. Włocławek staje się coraz bardziej liczącym się w regionie ośrodkiem naukowym i kulturalnym. Przez wieki kulturotwórczą rolę pełnił tu kościół, Włocławek bowiem aż do rozbiorów był grodem biskupim, stolicą jednej z najważniejszych w Rzeczypospolitej diecezji.


Temple dioceses throughout the centuries has been repeatedly expanded and embellished. It contains numerous works of art, giving the glorious splendor of past centuries, the certificate and the people who were tied to the city to its fate. Setting silver altar of the eighteenth century, in the form of a beautiful late-Renaissance chapel of the Blessed Virgin Mary, many epitaphs, tombstone of Bishop Peter of Bnin Moszyńskiego, a friend of the famous Callimachus, or Late Gothic painting of the Assumption from 1475 year - only a small part of a long list of monuments belonging to the temple. Wloclawek always was connected with the Vistula River, using it for different economic purposes. Not only kayaks and other water sports but also hiking in the bosom of nature, qualified tourism and recreation are suggestions for those who want to relax actively. Wloclawek and surroundings are very good conditions to cultivate such tastes and interests. Wloclawek into the surrounding forest and lakes keep track cycling, running towards the Blacksmith, Kruszyna, Vinok, Nieszawa, Bobrovník and Dobrzyri Vistula. They allow views of tourist sites: monuments, natural monuments, factories, and most of all - watching the charming landscape. Schaeffer cycle tourism will be able to earn points Cycling Badges Desk. Włocławek is becoming increasingly counting on the region, scientific and cultural center. For centuries, the culture he was here the role of the church, Wloclawek until the partitions because he was bishop castle, the capital of one of the most important diocese in the Republic.

Naj...??