Odpowiedzi

2009-12-20T21:34:20+01:00
A)
u=5+v
1/3*u=1/2v
(1/3)*(5+v)=1/2v
(5/3)+(1/3)*v=(1/2)*v
5/3=(3/6)*v-(2/6)*v
(1/6)*v=5/3
v=10
u=5+10=15

b)
2*u=5+v
2*v=2+u

u=2*v-2

2*(2*v-2)=5+v
4*v-4=5+v
3*v=9
v=3
u=2*3-2=4
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T21:39:57+01:00
A) Układ równań:
v=u+5
(1/3)*u=(1/2)*v

v=u+5
(1/3)*u=(1/2)*(u+5)

v=u+5
(1/3)*u=)1/2)*u+2,5

v=u+5
-(1/6)u=2,5

v=u+5
u=-15

b)Też układ równań:
2u=5+v
2v=2+u

u=(5+v)/2
2v=2+u

u=(5+v)/2
2v=2+(5+v)/2

u=(5+v)/2
2v=(9+v)/2

u=(5+v)/2
v=(9+v)/4

u=(5+v)/2
v=9/4+v/4

u=(5+v)/2
v=9/4+v/4

u=(5+v)/2
(3/4)v=9/4

u=(5+v)/2
v=3

u=(5+3)/2
v=3

u=4
v=3
11 3 11