POMOCY TO PILNE


PROGRAM W PASCALU
Napisać program komputerowy wyznaczający liczbę Fibonacciego a =an+n+1 to jest wzór do generowania liczb Fibonacciego.
Uwagi do kodu programu
Należy zadeklarować przynajmniej dwie zmienne pomocnicze typu integer poprzednia i bierzącą.
Zainicjować zmienną poprzednią :0i bieżącą;=1.
Do realizacji zadania w pętli zastosować pętlę FOR.
Program powinien zapytać użytkownika o liczbę wygenerowanych liczb Fibonacciego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T19:30:42+01:00
Program Fibbonaci;
uses crt;

procedure Licz;
var
i, j, k, N, Fib : integer;
begin

writeln('Podaj ktora liczbe z ciagu fibbonaciego chcesz obliczyc');
readln(N);
if (N = 1) then Fib :=1;
if (N = 2) then Fib :=1;
if (N > 2) then
begin
i:=1;
j:=1;

for k:=2 to N do
begin
Fib:=(i+j);
i:=j;
j:=Fib
end
end;
writeln('dla n = ',N,' fib wynosi: ',Fib);
readln
end;

begin
clrscr;
Licz
end.