Odpowiedzi

2009-12-22T08:26:46+01:00
Trójpodział władz – taki sposób podziału władzy został opracowany przez Monteskiusza w epoce Oświecenia, czyli w okresie,
kiedy dominował system rządów absolutnych. Celem tego systemu miało być niedopuszczenie do zgromadzenia władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej w jednym ręku. Przyznanie każdej z władz poszczególnym organom ma gwarantować niezależność ich funkcjonowania. W obecnych czasach obowiązuje on praktycznie we wszystkich krajach świata.
- władza ustawodawcza (prawodawcza; legislatywa) - polega przede wszystkim na stanowieniu obowiązującego prawa. W systemach demokratycznych władzę ustawodawczą posiadają parlamenty (najwyższe organy przedstawicielskie w systemach demokratycznych). W Polsce władza ustawodawcza należy do Sejmu.
-władza wykonawcza (egzekutywa) – to władza, która bezpośrednio zarządza sprawami państwa. W Polsce organami egzekutywy są Prezydent Rzeczypospolitej, Rada Ministrów, zwana popularnie rządem, Premier (Prezes Rady Ministrów) oraz organy administracji rządowej.
-władza sądownicza (judykatura) - to władza zajmująca się wymiarem sprawiedliwości. W Polsce organami tej władzy są sądy oraz trybunały. Nadzór nad sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i sądy wojskowe sprawuje Sąd Najwyższy, a przez sądy administracyjne - Naczelny Sąd Administracyjny.
7 3 7