Odpowiedzi

2009-12-21T19:50:12+01:00
Alkany (łańcuchowe węglowodory nasycone, parafiny od ł- mało reaktywne) – organiczne związki chemiczne zbudowane wyłącznie z atomów węgla i wodoru, przy czym atomy węgla połączone są ze sobą wyłącznie wiązaniami pojedynczymi.

Według obowiązującej systematyki IUPAC łańcuchy atomów węgla w cząsteczkach alkanów mogą być zarówno proste, jak i rozgałęzione, jednak nie mogą tworzyć zamkniętych pętli. Alkanami nie są zatem cykloalkany, zaś ogólny wzór sumaryczny alkanów ma postać CnH2n+2.

Grupa alkanów, uszeregowana według długości łańcucha węglowego, stanowi szereg homologiczny alkanów.
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T19:54:42+01:00
RYS 1 - wzór ogólny

Alkany - Grupa związków o podobnej budowie i właściwościach, których cząsteczki różnią się o jedną lub więcej grup -CH.

RYS 2 i 3 - przykłady

RYS 4 - Budowa cząsteczki metanu: budowa cząsteczki tetraedryczna (tetraedr - czworościan foremny)

Wiązania pojedyncze C - H są równocenne, kowalencyjne bardzo słabo spolaryzowane. Są bardzo trwałe chemicznie (trudno je rozerwać). Dlatego metan jest związkiem biernym chemicznie.

Właściwości fizyczne metanu:

gaz, bezbarwny, bezwonny, lżejszy dwukrotnie od powietrza, nierozpuszczalny w wodzie

Właściwości fizyczne innych alkanów:

nierozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych
C1 - C4 - gazy
C5 - C17 - ciecze
C18 - ... - ciała stałe

Występowanie metanu:

jest składnikiem gazu ziemnego

występuje z ropą naftową i złożami węgla kamiennego

tworzy się w przyrodzie w wyniku rozkładu szczątków organicznych (stąd nazwa gaz błotny)Właściwości chemiczne:

1. Reakcja spalania alkanów
2. Reakcja podstawienia (substytucji) atomu wodoru atomem fluorowca zachodząca w obecności światła

Mechanizm tej reakcji można wyjaśnić tworzeniem rodników. Wolne rodniki - bardzo aktywne atomy lub grupy atomów charakteryzujące się obecnością niesparowanego elektronu.

3. Metan jest związkiem biernym chemicznie - nie reaguje z roztworem nadmanganianu potasu i z wodą bromową. Jest odporny na działanie większości odczynników chemicznych.

Rzędowość atomów węgla: - liczba atomów węgla związanych z rozpatrywanym atomem węgla

Otrzymywanie alkanów:

1. Destylacja ropy naftowej

2. Reakcja Wurtza - działanie metalicznym sodem na fluorowcopochodne alkanów w wyniku których powstaje łańcuch węglowodorowy będący produktem złączenia się obu grup alkilowych. (reakcja dobudowy łańcucha)

3. Elektroliza wodnych roztworów soli kwasów karboksylowych (synteza Kolbego).
(W jej wyniku na anodzie następuje dekarboksylacja (uwolnienie cząsteczki CO2)
4. Uwodornienie węglowodorów nienasyconych.
5. Ogrzewanie octanu sodu z wodorotlenkiem sodu
6. Reakcja węgliku glinu z kwasem solnym