Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T21:29:30+01:00
Kapitał własny to środki będące własnością przedsiębiorstwa, które w założeniu mają przynosić dochód. Tworzony jest z wkładów właścicieli, czy też wspólników oraz z wpłat udziałowców, akcjonariuszy za nabyte udziały, czy akcje przedsiębiorstwa. Kapitał własny składa się z kapitału zakładowego i rezerwowego. Tego rodzaju kapitały są najbardziej stabilną podstawą finansowania działalności przedsiębiorstwa i decydują w dużym stopniu o płynności finansowej. Kapitał własny charakteryzuje się brakiem konieczności spłaty, brakiem obowiązku wypłaty dywidendy, swobodą wykorzystania, nieograniczonym czasem spłaty, brakiem uprzywilejowania w kwestiach zwrotu. Właściciel kapitału własnego wpływa na decyzje strategiczne w przedsiębiorstwie.

Kapitał obcy stanowią wszelkie zobowiązania przedsiębiorstwa wobec banków, kontrahentów, dostawców, budżetów, pracowników i innych wierzycieli. Kapitały obce pochodzą z zewnętrznych źródeł finansowania i występują jako zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, zobowiązania wobec dostawców, wobec budżetu państwa (podatki, cła, ubezpieczenia), zobowiązania wobec pracowników (wynagrodzenia). Kapitał obcy jest dodatkowym źródłem finansowania majątku. Podmioty dostarczające firmie kapitału obcego pożyczają go na pewien z góry określony czas, za co oczekują wynagrodzenia w postaci oprocentowania. Kapitały obce mogą służyć wspomaganiu działalności przedsiębiorstwa, dynamizować jego sprzedaż, umożliwiać powiększanie jego zysku. Korzystanie z kapitałów obcych w długim i krótkim okresie ma wpływ na sytuacje finansową firmy. Korzystając z kapitałów obcych należy brac pod uwagę takie czynniki jak dostępność kapitału, jego koszt, ryzyko prowadzonej działalnosci a także efektywność wykorzystania zainwestowanego kapitału. Należy pamiętać że struktura i koszt kapitału wpływają na wartość firmy. Kapitał obcy podlega spłacie (obligatoryjność spłat odsetek), dawca kapitału nie wpływa na decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwo, jest pozyskany na czas ograniczony i jest relatywnie tańszy w stosunku do kapitału własnego. Duży udział kapitału obcego w kapitałach ogółem przedsiębiorstwa wskazuje na znaczne ryzyko utraty płynności finansowej.
10 3 10
2009-12-21T21:29:56+01:00
Kapitał obcy stanowią wszelkie zobowiązania przedsiębiorstwa wobec banków, kontrahentów, dostawców, budżetów, pracowników i innych wierzycieli. Kapitały obce pochodzą z zewnętrznych źródeł finansowania i występują jako:

* zobowiązania długoterminowe,
* zobowiązania krótkoterminowe.

Długoterminowe kapitały obce pozyskiwane są głównie na drodze zaciągnięcia kredytów bankowych bądź emisji obligacji na rynku papierów wartościowych.

Najpopularniejszym źródłem kapitału obcego pozostają wciąż średnioterminowe (o okresie spłaty od 1 roku do 3 lat) i długoterminowe (powyżej 3 lat) kredyty bankowe. Służą one do finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, mających na celu rozwój przedsiębiorstwa. Emisja i sprzedaż obligacji stwarza z kolei firmie możliwość zgromadzenia kapitału, niemożliwego do uzyskania poprzez kredyt bankowy.
Kapitał własny to udział własny inwestorów w firmie. Jest to wartość środków gospodarczych, wniesionych do firmy przez właścicieli (udziałowców, akcjonariuszy, wspólników) oraz środków, wygospodarowanych przez przedsiębiorstwo w toku działalności. Kapitały własne dzielimy na:

* kapitały (fundusze) powierzone,
* kapitały (fundusze) samofinansowania.

Powyższe kapitały są elementami zewnętrznego finansowania przedsiębiorstwa.

Kapitały powierzone to wkłady finansowe lub rzeczowe (aporty) właścicieli firmy. Kapitały samofinansowania powstają z kolei z osiągniętego zysku zatrzymanego w firmie bądź innych źródeł charakterystycznych dla danej działalności.
1 5 1
2009-12-21T21:51:38+01:00
Kapitał własny nie może być niższy niż 50%, kapitał obcy nie powinien przekraczać 50-60%.Granicą do korzystania z kap obcych jest efekt dźwigni finansowej, który wynika z rachunku ekonomicznego.Kapitał stały= k. własny + k. obcy długoterminowy Kap w obrocie (pracujący)= kap stały-maj.
1 1 1