1)Określ rodzaje wiązań następujących cząsteczek:
N2,H2O,CaCl2
i opisz ich powstawanie,przedstaw konfiguracje elek.atomów pierwiastków tych cząsteczek.
2)W podanych równaniach redoks dobierz współczynnik metodą bilansu elek..Wskaż utleniacz i reduktor,reakcje utleniania i redukcji
a)SO2+O2->SO3
b)C+HNO3->CO2+NO2->H2O
3)Oblicz ilość moli i objętość oraz ilość cząsteczek
a)50gCH4
b)110gCO2

2

Odpowiedzi

2009-12-22T14:53:02+01:00
1) N₂ - kowalencyjne
H₂O - kowalencyjne spolaryzowane
CaCl₂ - jonowe

Wiązanie kowalencyjne powstaje, gdy atomy o podobnej elektroujemności (sile przyciągania elektronów) uwspólniają część elektronów w celu uzyskania oktetu elektronowego (8 elektronów na powłoce walencyjnej, czyli ostatniej).

Podobnie powstaje w. kowalencyjne spolaryzowane, jednak większa elektroujemność jednego/kilku atomów powoduje przesunięcie chmury elektronowej w stronę tego atomu/atomów. Z tego powodu w okolicy atomu o większej elektroujemności zgromadzi się ładunek ujemny, o mniejszej - dodatni (następuje rozdział ładunku, więc cząsteczka może stać się dipolem).

Wiązanie jonowe powstaje, gdy atom mający niewiele elektronów walencyjnych (np. wapń - 2) oddaje je atomom, którym niewiele brakuje do oktetu elektronowego (np. chlor - ma 7, do 8 potrzeba mu tylko 1). W efekcie powstają jony: kation, czyli jon dodatni (pozbawiony elektronu/elektronów, np. Ca²⁺) i anion, czyli jon ujemny (o zwiększonej liczbie elektronów, np. Cl⁻).

Konfiguracje:
₇N: K²L⁵ (1s²2s²2p³)
₁H: K¹ (1s¹)
₈O: K²L⁶ (1s²2s²2p⁴)
₂₀Ca: K²L⁸ M⁸N² (1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s²)
₁₇Cl: K²L⁸ M⁷ (1s²2s²2p⁶3s²3p⁵)

2) a) 2 SO₂ + O₂ -> 2 SO₃
utleniacz - tlen
reduktor - SO₂
b)C + 4 HNO₃ -> CO₂ + 4 NO₂ + 2 H₂O
utleniacz - HNO₃
reduktor - C

Są to reakcje redoks, więc w obu zachodzi jednocześnie utlenianie i redukcja. Utleniacz się redukuje, reduktor się utlenia.

Przy bilansie sprawdzasz, o ile wzrósł/spadł stopień utlenienia związku, i dobierasz takie współczynniki, żeby wypadkowa zmiana wynosiła 0. Dla przykładu: C -> CO₂: węgiel +4 stopnie utlenienia, HNO₃ -> NO₂: azot -1 stopień utlenienia, więc musi być 4 razy więcej HNO₃ niż C (+4 - 4*(-1) = 0)

3) 50g CH₄:
1 mol CH₄ - 16g
n CH₄ - 50g
n = 3,125 mol
V = 3,125 mol * 22,4 dm³/mol = 70 dm³
x = 3,125 mol * 6,02*10²³/mol = 1,88125*10²⁴

110g CO₂:
1 mol CO₂ - 44g
n CO₂ - 110g
n = 2,5 mol
V = 2,5 mol * 22,4 dm³/mol = 56 dm³
x = 2,5 mol * 6,02*10²³/mol = 15,05*10²⁴
1 5 1
2009-12-22T15:38:34+01:00
1)
N₂ Wiązanie kowalencyjne
H₂ O Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
CaCl₂ Wiązanie jonowe

Wiązanie kowalencyjne- atomy o podobnej elektroujemności uwspólniają aby uzyskać oktet elektronowy.

Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, powstaje podobnie do wiązania kowalencyjnego, lecz większa elektroujemność jednego lub grupy a tomów powoduje rozdział ładunków, więc cząstka może stać się dipolem.

Wiązanie jonowe powstaje gdy atom któremu brakuje niewiele elektronów walencyjnych, oddaje je atom któremu brakuje niewiele do oktetu elektronowego.


Konfiguracje:

₇N: K²L⁵ (1s²2s²2p³)
₁H: K¹ (1s¹)
₈O: K²L⁶ (1s²2s²2p⁴)
₂₀Ca: K²L⁸ M⁸N² (1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s²)
₁₇Cl: K²L⁸ M⁷ (1s²2s²2p⁶3s²3p⁵)

2)

a) 2 SO₂ + O₂ -> 2 SO₃
Utleniacz - tlen O
Reduktor - tlenek siarki IV SO₂

b)C + 4 HNO₃ -> CO₂ + 4 NO₂ + 2 H₂O
Utleniacz - HNO₃
Reduktor - Węgiel C

3)

50g CH₄
1 mol CH₄ - 16g
n CH₄ - 50g
n = 3,125 mol -Ilość moli
V = 3,125 mol * 22,4 dm³/mol = 70 dm³ -Objętość
x = 3,125 mol * 6,02*10²³/mol = 1,88125*10²⁴ -Ilość cząsteczek

110g CO₂
1 mol CO₂ - 44g
n CO₂ - 110g
n = 2,5 mol -Ilość moli
V = 2,5 mol * 22,4 dm³/mol = 56 dm³ -Objętość
x = 2,5 mol * 6,02*10²³/mol = 15,05*10²⁴ -Ilość cząsteczek
1 5 1