Odkrycia Biologiczne

Zadanie polega na tym aby napisać o tych odkrycjach biologicznych własnymi słowami:


Arystoteles wniósł ogromne zasługi do biologii i zoologii. W zoologii stworzył pierwsze podwaliny faktycznej wiedzy. Opisał przeszło 500 gatunków zwierząt. Zajmował się szczegółowymi badaniami anatomicznymi, dając podstawy anatomii i fizjologii porównawczej. Jemu także nauka zawdzięcza stworzenie metody klasyfikacji zwierząt (podział na gatunki i rodzaje) i pierwszej systematyki świata zwierzęcego
Hooke Robert (1653-1703), angielski fizyk, biolog i konstruktor, sformułował prawo opisujące własności sprężyste ciał stałych posługując się udoskonalonym przez siebie mikroskopem. Odkrył komórki roślinne w korku.
Hales Stephen (1677-1761), angielski pastor, chemik, botanik i fizjolog. Opracował metodę zbierania gazów wydzielanych podczas laboratoryjnego spalania różnych materiałów. Opisał przepływ soków w roślinach. Prowadził badania nad układem krążenia krwi, po raz pierwszy dokonał pomiarów ciśnienia tętniczego i żylnego.
Jenner Edward (1749-1823), lekarz brytyjski. Wynalazca szczepień ochronnych przeciw ospie prawdziwej, które doprowadziły do wygaśnięcia tej choroby (Poxvirus). Prowadząc praktykę na wsi, zauważył, że osoby, które chorowały na ospę krowią, są odporne na ospę prawdziwą. W 1796 dokonał pierwszej próby szczepienia, zakończonej pełnym powodzeniem. Po wielokrotnym sprawdzeniu metody Jenner opisał ją w An Inquing into the Cause and Effects of the Variolae Vaccinae... (1798), pozostała prawie niezmieniona do czasów obecnych.
Brown Robert (1773-1858), botanik brytyjski (szkocki), z wykształcenia lekarz, bibliotekarz Linnean Society w Londynie. Pionier badań nad budową zalążka szpilkowych, sagowców i storczyków. Od 1811 członek Royal Society w Londynie, od 1833 - Francuskiej Akademii Nauk. W latach 18011805 uczestniczył w wyprawie badawczej wzdłuż wybrzeży Australii, kierowanej przez M. Flindera. Od 1827 kierownik działu botanicznego British Museum. Szeroko stosując technikę badań mikroskopowych, wniósł istotny wkład w rozwój systematyki, morfologii roślin oraz embriologii. W 1828 odkrył chaotyczne ruchy cząsteczek widocznych przy znacznych powiększeniach, znane dziś jako ruchy Browna. 1831 odkrył jądro komórkowe; zaobserwował fundamentalną różnicę pomiędzy roślinami iglastymi i mającymi klasyczne kwiatostany (nagozalążkowość/okrytozalążkowość). Opisał florę Australii (Prodromus Florae Novae Hollandiae, 1810).
Baer Carl Ernst von (1792-1876), biolog i geograf rosyjski pochodzenia niemieckiego. W latach 1819-1934 profesor zoologii, od 1826 do 1834 również anatomii, na uniwersytecie w Królewcu, w latach 1841-1852 profesor Akademii Medyko-Chirurgicznej w Petersburgu. Od 1826 członek Petersburskiej Akademii Nauk. Twórca nowoczesnej embriologii zwierząt, w 1827 odkrył komórkę jajową ssaków. Wykazał podobieństwo pierwszych stadiów rozwojowych kręgowców i w 1828 sformułował Baera prawo rozwojowe. W tym samym roku ogłosił teorię listków zarodkowych (tzw. teorię Baera), która po rozszerzeniu stała się podstawą prawa biogenetycznego. Baer zajmował się ponadto historią i intensyfikacją rybołówstwa w Rosji. Wykrył także zjawisko asymerii zboczy dolin rzecznych biegnących południkowo. Główne dzieło: Über Entwickelungsgeschichte der Thiere. Beobachtung und Reflexion (tomy 1-3, 1828-1837).
Pasteur Loudwik (1822-1895), biochemik francuski, profesor fizyki uniwersytetu w Dijon i chemii uniwersytetów w Strasburgu (1849), Lille (1854) i Paryżu (1867). Członek francuskiej Akademii Medycznej, francuskiej AN, od 1890 AU. Badał zjawiska fermentacji i gnicia. Odkrył metodę rozdzielania racematów opartą na użyciu optycznie czynnych reagentów, wyjaśnił własności optyczne (aktywność optyczna) kwasu winowego i kwasu gronowego, udowodnił istnienie drobnoustrojów. Badania Pasteura nad drobnoustrojami występującymi w powietrzu ostatecznie obaliły teorię samorództwa. W 1865 przeprowadził badania nad pebryną (choroba jedwabników), w wyniku których udowodnił jej bakteryjną etiologię oraz opracował sposoby jej zapobiegania. Pracując nad zakaźnością cholery drobiu, wąglika i różycy świń, odkrył ich czynniki eitiologiczne, a także stwierdził, iż jedynym skutecznym postępowaniem profilaktycznym mogłoby być szczepienie ochronne. Szczepionki uzyskał z odpowiednio osłabionych zarazków. W 1880 uzyskał szczepionkę przeciw cholerze drobiu, 1881 przeciw wąglikowi a w dwa lata potem przeciw różycy świń. Badania nad następną chorobą - wścieklizną, prowadzone w 1881-1885, zostały uwieńczone sukcesem - uzyskaniem szczepionki przeciw wściekliźnie(1885), która uratowała życie człowiekowi pokąsanemu przez chorego psa. Paseur opracował metodę konserwowania żywności za pomocą podwyższonej temperatury (proces nazwany potem pasteryzacją). W 1888 założono Instytut Pasteura (Pasteur był jego dyrektorem do śmierci). Jego prace miały olbrzymie znaczenie praktyczne dla medycyny, rolnictwa i przemysłu.
Mendel Gregor Johann (1822-1884), zakonnik czeski, opat zakonu Augustianów w Brnie na Morawach, jednocześnie zamiłowany przyrodnik. 1851-1853 studiował nauki przyrodnicze w Wiedniu, był nauczycielem fizyki i biologii w gimnazjum w Brnie, od 1857 prowadził doświadczenia nad dziedziczeniem cech przez mieszańce różnych odmian grochu siewnego (Pisum sativum). Wyniki i wnioski z tych badań, znane obecnie jako prawa Mendla, ogłosił w pracy Badania nad mieszańcami roślin... opublikowanej w 1865. Dał podstawy rozwoju współczesnej genetyki czyli nauki o dziedziczeniu cech z pokolenia na pokolenie.
Morgan Thomas Hunt (1866-1945), amerykański biolog, genetyk. Profesor embriologii w Filadelfii (1891-1904), profesor zoologii doświadczalnej w Columbia University w Nowym Jorku (1904-1928), założyciel i kierownik (od 1928) laboratorium biologicznego w California Institute of Technology w Pasadenie. Członek wielu towarzystw naukowych, autor chromosomowej teorii dziedziczności. Laureat Nagrody Nobla w 1933 za odkrycia dotyczące roli chromosomów w przekazywaniu cech dziedzicznych. Teorię dotyczącą lokalizacji genów w chromosomach wysunął w 1910 na podstawie badań nad mutacjami u muszki owocowej (Drosophila melanogaster). Inne zjawiska odkryte przez Morgana to tzw. sprzężenie genów, czyli wspólne dziedziczenie się genów zlokalizowanych w tym samym chromosomie, oraz zjawisko crossing-over- wymiany odcinków między chromatydami chromosomów homologicznych, powodujące wymianę genów sprzężonych i ich niezależne dziedziczenie się.
Koch Robert (1843-1910), lekarz niemiecki, współtwórca bakteriologii i pionier współczesnej nauki o chorobach zakaźnych. Praktykę lekarską rozpoczął w 1865 jako lekarz powiatowy w Wolsztynie (obecne województwo wielkopolskie). Pracując we własnym skromnym laboratorium odkrył w 1876 laseczkę wąglika (formy przetrwalnikowe, tzw. zarodniki) oraz opisał w 1878 gronkowce. Od 1880 doradca rządowy Cesarskiego Wydziału Zdrowia w Berlinie, gdzie przeprowadził większość dalszych badań. W 1882 odkrył prątki gruźlicy, w 1883 (podczas wyprawy do Indii) przecinkowca cholery. Od 1885 profesor uniwersytetu w Berlinie. Wykrył ponadto szereg innych drobnoustrojów, opracował doskonalsze techniki badań bakteriologicznych. W 1890 z przesączu hodowli prątków gruźlicy otrzymał tuberkulinę, która nie okazała się lekiem przeciwgruźliczym (jak tego oczekiwał Koch), ale jest wykorzystywana w diagnozowaniu gruźlicy i badaniu związanych z tą chorobą zmian uczuleniowych (tzw. odczyny tuberkulinowe).
Funk Kazimierz (1884-1967), biochemik polski, pracujący głównie w USA, twórca pojęcia "witaminy" po odkryciu witaminy B1 (1912) i hipotezy o niedoborze witamin jako przyczynie chorób: beri-beri, szkorbutu (gnilec), pelagry, krzywicy. Podjęte przez Funka próby wyodrębnienia witamin nie zostały uwieńczone sukcesem. Funk prowadził także prace nad hormonami płciowymi i chorobami nowotworowymi. Wyizolował kwas nikotynowy.

Zadanko niezbyt trudne, ja jestem leniwy punkciki zostały jeszcze więc prosze :P Może być krócej może być dłużej

3

Odpowiedzi

2009-12-22T16:34:35+01:00
1. Arystoteles
Wniósł wiele do zoologii i biologii. Opisał ponad 500 gatunków zwierząt. Zajmował się również bardziej szczegółowymi niż dotychczas badaniami nad anatomią dając w ten sposób podstawy fizjologii porównawczej i anatomii. Jemu zawdzięczamy również stworzenie metody klasyfikacji zwierząt, czyli podział zwierząt na gatunki i rodzaje, oraz systematyki świata zwierząt.

2. Robet Hooke (1653-1703)
Fizyk, biolog i konstruktor pochodzenia angielskiego. Sformułował prawo, które opisuje własności sprężyste ciał stałych dzięki skonstuowanemu przez siebie, lepszemu niż dotychczasowe mikroskopowi. Odkrył również komórki roślinne w korku.

3. Edward Jenner (1749-1823)
Lekarz brytyjskiego pochodzenia. Wynalazł szczepionke przeciwko ospie prawdziwej, która w konsekwencji doprowadziła do 'wyginięcia' tej choroby. W 1796 dokonał pierwszej, zakończonej powodzeniem próby szczepienia.

4. Robert Brown (1773-1858)
Brytyjski botanik i lekarz. Prowadził badania nad budową zalążka szpilkowatych, sagowców i storczyków. W latach 1801-1805 jako członek Francuskiej Akademii Nauk uczestniczył w wyprawie badawczej wzdłuż wybrzeży Australii (później opisał jej florę w książce 'Prodromus Florae Novae Hollandiae). Wniósł swój wkład w rozwój systematyki, embriologii i morfologii roślin. Odkrył chaotyczne ruchy cząsteczek widocznych przy znacznych powiększeniach (dziś znane są jako ruchy Browna). W 1831 roku odkrył również jądro komórkowe.

5. Karl Ernst von Baer (1792-1876)
Rosyjski biolog i geograf, z pochodzenia Niemiec. Od 1826 roku był członkiem Petersburskiej Akademii Nauk. Był twórcą nowoczesnej embriologii zwierząt a w roku 1827 odkrył komorę jajową ssaków. Jako pierwszy zauważył podobieństwo pierwszych stariów rozwojowych kręgowców formuując w 1828 roku prawo rozwojowa Beara. W tym samym roku ogłosił również teorię listków zarodkowych. Pasjonował się również historią.

6. Loudwik Pateur (1822-1895)
Francuski biochemik i profesor fizyki (w Dijon) i chemii (w Strasburgu, Lile i Paryżu). Był członkiem francuskiej Akademii Medycznej, francuskiej AN i AU. Zajmował się badaniami zjawiska gnicia i fermentacji. Udowodnił istnienie drobroustrojów. Opracował szczepionki: przeciw cholerze drobiu (1880), przeciw wąglikowi (1881), przeciw różycy świń (1883) oraz przeciw wściekliźnie (1885). Opracował również metodę konserwowania żywności poprzez pasteryzację (podwyższona temperatura).

7. Thomas Hunt Morgan (1866-1945)
Biolog i genetyk amerykański. Profesor embriologii (Filadelfia), zoologii (Columbia), założyciel i kierownik labolatorium biologicznego w California Institute of Technology w Pasadenie. Został laureatem Nagrody Nobla (1933) za odkrycia związane z rolą chromosomów w przekazywaniu cech dziedzicznych. W 1910 na podstawie badań nad mutacjami u muszki owocowej wysunął teorię lokalizacji genów w chromosomach. Odkrył także zjawisko sprzężenia genów i crossing-over.

8. Robert Koch (1843-1910)
Niemiecki lekarz. Był współtwórcą bakteriologii i pionierem współczesnej nauki o zakaźnych chorobach. Odkrył laseczkę wąglika (1876), opisał gronkowce (1878), odkrył prątki gruźlicy (1882), odkrył też przecinkowca cholery (1883). Ponadto wykrył mnóstwo innych drobnoustrojów.

9. Kazimierz Funk (1884-1967)
Polski biochemik, który jednak pracował głównie w USA. Po odkryciu witaminy B1 (1912) stworzył to właśnie pojęcie - 'witaminy'. Wysunął hipotezę nt niedoboru witamin, jakoby miało być to przyczyną chorób beri-beri, szkorbutu, pelagry i krzywicy. Funk wyizolował także kwas nikotynowy i prowadził pracę nad hormonami płciowymi i nowotworowymi.


Mam nadzieję, że pomogłam ;).
15 5 15
2009-12-22T16:53:00+01:00
Arystoteles
stworzył podział zwierząt na ponad 500 gatunków. Badał zwierzęta anatomicznie i fizjologicznie.
Hooke Rober
stworzył mikroskop,odkrywa korek u roślin.
Hales Stephen
opracował metodę zbierania gazów utworzonych przez rośliny i
przepływ soków .Po raz pierwszy dokonał pomiarów ciśnienia tętniczego i żylnego.
Jenner Edward
Tworzy szczepienie przeciw ospie prawdziwej.Próby szczepień odniosły sukces.
Brown Robert
Prowadzi badania nad szpikiem kostnym stosując technikę badań mikroskopowych, wniósł istotny wkład w rozwój systematyki, morfologii roślin oraz embriologii, odkrył jądro komórkowe; i
Baer Carl Ernst von
Twórca nowoczesnej
Odkrył komórkę jajową ssaków. Wykazał podobieństwo pierwszych stadiów rozwojowych kręgowców,badał zjawiska fermentacji i gnicia. Szczepionki uzyskał z odpowiednio osłabionych zarazków. znaczenie praktyczne dla medycyny, rolnictwa i przemysłu.Wyniki i wnioski z tych badań, znane obecnie jako prawa Mendla, ogłosił w pracy Badania nad mieszańcami roślin... opublikowanej w 1865. Dał podstawy rozwoju współczesnej genetyki czyli nauki o dziedziczeniu cech z pokolenia na pokolenie.
1 5 1
2009-12-22T19:30:32+01:00
1. Arystoteles
Wniósł wiele do zoologii i biologii. Opisał ponad 500 gatunków zwierząt. Zajmował się również bardziej szczegółowymi niż dotychczas badaniami nad anatomią dając w ten sposób podstawy fizjologii porównawczej i anatomii. Jemu zawdzięczamy również stworzenie metody klasyfikacji zwierząt, czyli podział zwierząt na gatunki i rodzaje, oraz systematyki świata zwierząt.
2. Robet Hooke (1653-1703)
Fizyk, biolog i konstruktor pochodzenia angielskiego. Sformułował prawo, które opisuje własności sprężyste ciał stałych dzięki skonstuowanemu przez siebie, lepszemu niż dotychczasowe mikroskopowi. Odkrył również komórki roślinne w korku.
3. Edward Jenner (1749-1823)
Lekarz brytyjskiego pochodzenia. Wynalazł szczepionke przeciwko ospie prawdziwej, która w konsekwencji doprowadziła do 'wyginięcia' tej choroby. W 1796 dokonał pierwszej, zakończonej powodzeniem próby szczepienia.
4. Robert Brown (1773-1858)
Brytyjski botanik i lekarz. Prowadził badania nad budową zalążka szpilkowatych, sagowców i storczyków. W latach 1801-1805 jako członek Francuskiej Akademii Nauk uczestniczył w wyprawie badawczej wzdłuż wybrzeży Australii (później opisał jej florę w książce 'Prodromus Florae Novae Hollandiae). Wniósł swój wkład w rozwój systematyki, embriologii i morfologii roślin. Odkrył chaotyczne ruchy cząsteczek widocznych przy znacznych powiększeniach (dziś znane są jako ruchy Browna). W 1831 roku odkrył również jądro komórkowe.
5. Karl Ernst von Baer (1792-1876)
Rosyjski biolog i geograf, z pochodzenia Niemiec. Od 1826 roku był członkiem Petersburskiej Akademii Nauk. Był twórcą nowoczesnej embriologii zwierząt a w roku 1827 odkrył komorę jajową ssaków. Jako pierwszy zauważył podobieństwo pierwszych stariów rozwojowych kręgowców formuując w 1828 roku prawo rozwojowa Beara. W tym samym roku ogłosił również teorię listków zarodkowych. Pasjonował się również historią.
6. Loudwik Pateur (1822-1895)
Francuski biochemik i profesor fizyki (w Dijon) i chemii (w Strasburgu, Lile i Paryżu). Był członkiem francuskiej Akademii Medycznej, francuskiej AN i AU. Zajmował się badaniami zjawiska gnicia i fermentacji. Udowodnił istnienie drobroustrojów. Opracował szczepionki: przeciw cholerze drobiu (1880), przeciw wąglikowi (1881), przeciw różycy świń (1883) oraz przeciw wściekliźnie (1885). Opracował również metodę konserwowania żywności poprzez pasteryzację (podwyższona temperatura).
7. Thomas Hunt Morgan (1866-1945)
Biolog i genetyk amerykański. Profesor embriologii (Filadelfia), zoologii (Columbia), założyciel i kierownik labolatorium biologicznego w California Institute of Technology w Pasadenie. Został laureatem Nagrody Nobla (1933) za odkrycia związane z rolą chromosomów w przekazywaniu cech dziedzicznych. W 1910 na podstawie badań nad mutacjami u muszki owocowej wysunął teorię lokalizacji genów w chromosomach. Odkrył także zjawisko sprzężenia genów i crossing-over.
8. Robert Koch (1843-1910)
Niemiecki lekarz. Był współtwórcą bakteriologii i pionierem współczesnej nauki o zakaźnych chorobach. Odkrył laseczkę wąglika (1876), opisał gronkowce (1878), odkrył prątki gruźlicy (1882), odkrył też przecinkowca cholery (1883). Ponadto wykrył mnóstwo innych drobnoustrojów.
9. Kazimierz Funk (1884-1967)
Polski biochemik, który jednak pracował głównie w USA. Po odkryciu witaminy B1 (1912) stworzył to właśnie pojęcie - 'witaminy'. Wysunął hipotezę nt niedoboru witamin, jakoby miało być to przyczyną chorób beri-beri, szkorbutu, pelagry i krzywicy. Funk wyizolował także kwas nikotynowy i prowadził pracę nad hormonami płciowymi i nowotworowymi.

3 5 3